Verkeersweg

Reactie G. Molewijk (SLT)

De deelraad en de afslag

Op 13 juli heeft de deelraad van Slotervaart weer over de afslag door het Rembrandtpark vergaderd. Het was echter niet voor iedereen op de tribune duidelijk wat er precies in stemming werd gebracht en hoe de vlag er feitelijk bij hing. Ook ik ben mij mijn stemverklaring niet duidelijk genoeg geweest. Om die reden wil ik de achtergrond van deze zaak nog eens zo neutraal mogelijk ophelderen.

Een paar jaar geleden heeft de deelraad voor het plan Lelylaan gestemd. De afslag door het park zat daar in. Het nut ervan werd toen al betwijfeld, maar er was geen meerderheid om hem uit het plan te halen. Nadien is die twijfel groter geworden – mede gevoed door informatie die door bewoners werd aangedragen. SLT, CDA, GroenLinks, D66 en Hermans (11 van de 21 zetels) hebben toen geopperd om de noodzaak van de afslag opnieuw te laten onderzoeken door een verkeerskundig bureau. Dit is gebeurd en uit het zogenaamde dIVV-rapport blijkt zonneklaar dat de afslag niet nodig is.

Het probleem was echter dat er reeds afspraken waren gemaakt met de bouwfirma die op het nabijgelegen Andreasterrein na de sloop van het ziekenhuis huizen en een hotel gaat bouwen. Deze firma deed moeilijk over het schrappen van de afslag. Het stadsdeel dreigde financiële schade te lijden en er dreigde tijdsverlies. Volgens ons was dit lang niet zeker, maar er bestond op dat moment geen raadsmeerderheid om de afslag te schrappen.

Een CDA-motie bracht uitkomst: leg de afslag pas aan nadat een deel van het Andreasterrein is bebouwd en indien het verkeer dan tegen de verwachting in zo is toegenomen dat de afslag toch nodig is geworden. Deze motie werd vorige maand aangenomen. SLT stemde ook voor. Het Dagelijk Bestuur van het stadsdeel heeft de motie volgens afspraak met de bouwfirma besproken en kwam tot de conclusie dat de financiële risico’s toch te groot bleven. Het DB weigerde de motie daarom uit te voeren. Op 13 juli was dit de situatie: een raadsmeerderheid van 11 tegen 10 wenste uitvoering van de CDA-motie, maar het DB weigerde en dreigde met aftreden. Wat kon de raadsmeerderheid nu doen om die motie toch uitgevoerd te krijgen? Het antwoord luidde: niets. Het voorstel van D66 om het DB tot uitvoering te dwingen zal goedbedoeld zijn geweest, maar wekte ten onrechte de indruk dat de raad daarmee voor of tegen (uitstel van) de afslag zou kunnen kiezen. In werkelijkheid zou de CDA-motie in geen enkel geval worden uitgevoerd, hoe de raad ook stemde.

De raad zwicht voor het DB? Het DB voert de motie niet uit. De raad eist uitvoering van het DB? Het DB treedt af en er is niemand meer om de motie uit te voeren. Als het DB daarna in demissionaire toestand blijft zitten, zal het de motie ook niet uitvoeren. Vervroegde verkiezingen? Die zijn in gemeenten en stadsdelen onmogelijk. Een ander DB formeren? Dat kan, maar lost niets op. Er is geen ander DB te bedenken dat op een meerderheid in de raad steunt en de motie wil uitvoeren. Uit de bovengenoemde meerderheid van 11 zetels is geen DB te smeden; de onderlinge verschillen zijn te groot en er zijn twee eenmansfracties bij. Conclusie: er zijn geen mogelijkheden om de CDA-motie uitgevoerd te krijgen. Het wegsturen van het DB zal het stadsdeel waarschijnlijk zelfs onbestuurbaar maken.

We kunnen nu boos worden of gaan praten over gedraai en kiezersbedrog, maar dat is allemaal zinloos en bovendien onjuist. Dit neemt niet weg dat wij dit als een anticlimax en een nederlaag ervaren. Het is een slag in het gezicht van iedereen die politieke keuzen op feiten wil baseren. Het aanzien van het politieke bedrijf heeft bovendien schade geleden omdat bewoners moeilijk kunnen geloven dat een raadsmeerderheid machteloos staat bij de uitvoering van een zeer gematigde en rationeel opgestelde motie. En toch was dit zo.

SLT heeft er alleen met een eigen motie uit kunnen slepen dat de afslag weer door nieuwe bomen van het park wordt afgescheiden en dat verdere kap langs de Lelylaan wordt voorkomen. Het idee was namelijk om daar ‘doorzichten’ te maken zodat langsrijdende automobilisten die niet voor zich uit wilden kijken, een fraaie blik in het park was gegund. Hier heeft de ratio het dan wel eens gewonnen.

Gerard Molewijk,
Fractievoorzitter Slotervaart Leefbare Tuinstad (SLT)

Saturday, July 23rd, 2005 Verkeersweg No Comments

Dramatische raadsvergadering over weg Rembrandtpark

Beste leden,

De weg door ons park is niet meer door de politiek in Slotervaart tegen tehouden. Door te dreigen met voltallig aftreden heeft het Dagelijks Bestuurwoensdag 13 juli voor elkaar gekregen dat de in juni aangenomen uitstel-motievan het CDA is teruggedraaid. Ook Stadig heeft achter de schermen drukuitgeoefend.

Hoewel de meerderheid van de raad de weg door het parkfeitelijk niet wil, en deze verkeerskundig gezien overbodig is, kan hij nu tochworden aangelegd.

Voor ons blijft de gang naar rechter over.

Hieronder een verslag.

Harde kritiek

Nog hoopvol gingen we afgelopen woensdag naar het raadsdebat, waar eenafgeladen tribune massaal zwaaide met de Rembrandtpark-leus "noway!" Die boodschap kwam luid en duidelijk over bij de politici.

Het eerste deel van de vergadering leek voor ons gunstig te verlopen.

Groen Links, D66 en Frits Hermans bleven hun "groene" standpunt de heleavond onwrikbaar trouw. Zij waren geweldig!

Maar CDA en, tot onze ontzetting, SLT (behalve Frans Beks), zagen weuiteindelijk omgaan.

Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch heeft heel zwaar zijn stempel gedrukt op devergadering. Net als op 8 juni, toen hij de raadsleden met veel vertoonwijsmaakte dat de uitstel-motie betekende dat hij de wet moest overtreden, omdathet contractbreuk naar projectontwikkelaar Proper Stok inhield. Dat bleek, naraadsvragen van Hans van der Straeten van D66, gewoon onzin te zijn.

Goettsch had hiermee echter wel een maand tijd afgedwongen om te kunnenonderhandelen met Proper Stok. Afgelopen woensdag kwam naar voren, dat hijhelemaal niet onderhandeld had! De raad kreeg alleen maar een schriftelijkereactie van Proper Stok, waarin deze een torenhoge compensatie vroeg als de weger niet kwam. Op die manier moest de raad besluiten of de kosten van hetniet-aanleggen van de weg acceptabel zouden zijn, terwijl ze geen idee haddenvan hoe hoog die kosten echt zouden worden.

Deze handelswijze kwamGoettsch op harde kritiek te staan, maar het hielp hem wel om de weg er door tekrijgen.

Volksverlakkerij

Verder zei Henk Goettsch weer dat de bouw op het Andreasterrein vertragingzou oplopen als de weg er niet kwam. Dit argument is overigens ook nooitonderbouwd.

Goettsch kreeg het vuur vooral aan de schenen gelegd toen hijmeldde dat het toekomstige viersterren-hotel op het Andreasterrein de weg in hetpark onmisbaar vindt omdat anders de gasten het hotel niet goed zouden kunnenvinden. Een bespottelijk argument, vonden diverse raadsleden.

Net als hetverhaal dat met de weg in het park de Andreaswoningen duurder kunnen wordenverkocht omdat dan de (veel hogere) grondprijzen van Oud-Zuid kunnen wordengevraagd. Normale hersenen krijgen een infarct van zo’n redenering. Die werddoor CDA-fractievoorzitter Ronald Rademaker dan ook de grond in geboord als’volksverlakkerij’.

Spoedmotie

Als klap op de vuurpijl dreigde Goettsch tenslotte met aftreden van hetvolledige Dagelijks Bestuur, als hem opgedragen zou worden de motie tot uitstelvan de weg uit te voeren. Hij brak daarmee zijn woord, want eerder hadhij gezegd zich neutraal te zullen op stellen en het besluit van de deelraad tezullen aanvaarden. Ook naar ons toe had hij dit uitdrukkelijk beloofd.

Op de achtergrond blies ook ook Wethouder Stadig van Amsterdam zijn partijtjemee. Hij was kort tevoren persoonlijk op het stadsdeelkantoor komen vertellendat hij een evt. beslissing tegen de weg zou terugdraaien. Daarbij dacht hijzeker niet aan de mogelijkheid dat de gemeenteraad een eigen wil had. Op veeldeelraadsleden maakte dit echter indruk.

D66 diende woensdag nog snel een spoedmotie in om de onderhandelingen metProper Stok over te doen. Maar de raadsmeerderheid was toen al weg: decoalitiepartijen CDA en vervolgens SLT hadden de moed verloren en bogen hethoofd.

De SLT heeft wel op de valreep nog een schadebeperking weten tebereiken. Op hun voorstel wordt het (krankzinnige) plan teruggedraaid om nogmeer bomen te kappen zodat de auto’s van de Lelylaan mooi uitzicht krijgen inhet park. Ook moet het park straks middels nieuwe bomen worden afgeschermd vande nieuwe verkeersweg.

Boos, maar op wie?

Dit zijn natuurlijk maar doekjes voor het bloeden. Wij waren na afloop netals alle parkvrienden in de zaal boos en verbijsterd.

Met name op deSLT waren we in eerste instantie heel boos. We begrepen het niet, zij zijnimmers de Groene Partij, en vooral door hun steun zijn we zover gekomen.

Nu wij meer weten over de achtergrond en de enorme druk die is uitgeoefend omde weg door te zetten, vinden wij het nog veel geweldiger dat D66, Groen-Links,Frits Hermans en het SLT-raadslid Frans Beks stand hebben gehouden. We zijn zedaar heel dankbaar voor.

Maar we zien ook waarom de CDA en SLT onder de druk bezweken zijn. Iedereenmoet hier zijn eigen oordeel over vormen.

Feit is dat de beidefractievoorzitters Ronald Rademaker en Gerard Molewijk met hart en ziel tegen deweg zijn. Ze hebben erg veel energie gestoken in het tegenhouden daarvan. Weweten dat ze er letterlijk slapeloze nachten van hebben gehad.

Zijwisten woensdag aan het begin al dat de uitstel-motie, wat zij ook deden, nooitzou worden uitgevoerd. Als zij hadden doorgezet, had het stadsdeel eerst zonderbestuur gezeten, en had het nieuwe bestuur vervolgens het besluit waarschijnlijkook niet uitgevoerd. En anders was er een grote kans dat Stadig het hadteruggedraaid.

Wij betreuren natuurlijk dat CDA en SLT uiteindelijk niet tegen de weg hebbengestemd. Maar wij vinden hen uiteindelijk niet de schuldigen.

Wie datzijn, is nu wel duidelijk.

Tot slot: hoe nu verder?

We hebben nog juridische mogelijkheden om ons tegen de komst van de weg teverzetten. Maar dat is niet de enige manier.

We willen nog even goednadenken wat nu de beste strategie is om het park te beschermen tegen verderebeschadiging.

We geven het in geen geval op!

Want een autoweg in ons park, na alles wat nu is gebeurd en aan het licht is gekomen? Tegen de zin van zoveel bewoners? Een weg die jarenlang uit de openbaarheid is gehouden, die nu ondanks manipulatiepogingen overbodig blijkt, en die dan door pure machtspolitiek met terugwerkende kracht een voldongen feit wordt?

No way!!

Tuesday, July 19th, 2005 Verkeersweg No Comments

Gedicht: Het besluit

Het besluitEen weg, een weg.Een weg dwars door ons groen.Hoe kunnen ze dat doen?Dat nooit! Hoor je wat ik zeg?Die bomen in weer en windgevormd. Dat scherm langs die laan.Hoe bedenken ze ‘t , waar halen ze ’t vandaan?Omdat een bouwer daarbij garen spint?Oh deelraad, hoe liet je je ringelorendoor manipulatief gedragvanuit burelen met gezag.Door dreigementen gaat nu al dat moois verloren.Want schermen met vage zakenals onbekende claims en verlies van tijd.Zij bepalen nu ’t stadsdeelbeleid.En verdwijnt wat geen mens kan maken.M’n hart doet pijn en weent.Verloren gaat een geliefde plek van rust,waar menig mensenpaar elkaar heeft gekust.Omdat een bestuur zich voor machtspelletjes leent.Teun van Dijk		15-7-2005
Friday, July 15th, 2005 Verkeersweg No Comments

Weg in Rembrandtpark toch doorgedrukt

De weg in het Rembrandtpark kan toch snel worden aangelegd. De deelraad in Slotervaart, die in meerderheid fel gekant is tegen aanleg van de weg, is bezweken voor de grote druk van het stadsdeelbestuur plus druk vanuit de Centrale stad. Het stadsdeelbestuur dreigde woensdag 13 juni voltallig af te treden als de deelraad bij haar standpunt zou blijven, dat de beslissing tot aanleg van de weg op de lange baan moet worden geschoven. Ook wethouder Stadig dreigde met ingrijpen. Een motie van wantrouwen tegen het stadsdeelbestuur haalde het woensdag niet. Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch had al op 8 juni aangekondigd dat hij weigerde de door de raad aangenomen uitstel-motie van het CDA uit te voeren. Volgens hem betekende de motie een wetsovertreding en contractbreuk jegens projectontwikkelaar Proper Stok. Na kritische raadsvragen van Hans van der Straeten van D66 bleek dat hier geen sprake van is.

Uit verkeersonderzoek is bovendien kortgeleden gebleken dat de weg, die een inbreuk betekent op de Hoofdgroenstructuur, feitelijk overbodig is. De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling ontraadt de aanleg en ook Milieucentrum is fel gekant tegen deze inbreuk op de Hoofdgroenstructuur.

Stadsdeelvoorzitter Goettsch kreeg woensdag, ten overstaan van een zaal vol verbolgen parkliefhebbers, zijn zin niet gratis. Argumenten over mogelijk uitstel van de bouwplannen op het aangrenzende Andreasterrein en over financiële claims door Proper Stok, stuitten bij raadsleden op veel kritiek door hun vage karakter. Ronduit lachwekkend vond men het argument dat zonder de afslag van de Lelylaan in het park, een viersterrenhotel op het Andreasterrein hooguit twee sterren zou worden omdat de gasten niet de weg zouden kunnen vinden. Ook het argument dat de weg de huizenprijs omhoog drijft, omdat Proper Stok deze zou kunnen verkopen voor de veel hogere Oud-Zuidgrondprijzen, werd weggehoond. "Volksverlakkerij, waaraan het stadsdeel niet mag meewerken", aldus CDA-fractievoorzitter Ronald Rademaker. Fractievoorzitter Gerard Molewijk van Slotervaart Leefbare Tuinstad (SLT) wees ook op de bedenkelijke gang van zaken rond het recente verkeersonderzoek, waarin de conclusies lijken te zijn gemanipuleerd.

Echter de dreiging van een bestuurscrisis en een coalitiebreuk, voor een beslissing "die door Duco Stadig toch zou worden teruggedraaid", deed de coalitiepartners CDA en SLT het hoofd buigen. Dit ondanks krachtig verzet van Groen-Links, D66, en de fractie-Hermans. Ook het SLT-lid Frans Beks stemde principieel tegen de weg. SLT-voorzitter Gerard Molewijk wist met een spoedmotie nog wel een plan voor extra bomenkap in het Rembrandtpark terug te draaien.

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark (VVR) noemt de ontwikkeling "een klap voor de geloofwaardigheid van de stadspolitiek. De weg in het park is langzamerhand een symbool van ambtelijke desinformatie geworden. In de volksmond zal hij bekend blijven als de Weg van de Leugens en Misleiding".

De VVR zal de zaak mogelijk bij de rechter brengen.

Friday, July 15th, 2005 Verkeersweg No Comments

Finaal parkdebat op 13 juli in Slotervaart

Winnen weer de geld- en bouwbelangen? Of wint ons park, en de democratie?

Aan alle parkvrienden,

Tijdens de strijd tegen de vernietigende ingrepen in het Rembrandtpark, hebben wij jullie afgelopen jaar veertien keer gevraagd om ons park te komen steunen, in de deelraads- en commissievergaderingen, op hoorzittingen en andere belangrijke momenten.

Veertien keer zijn jullie in grote getale naar de publieke tribune gekomen. Jullie hebben met zijn allen de politiek volstrekt duidelijk gemaakt wat jullie vonden van de plannen van Slotervaart om in ons park een autoweg aan te leggen ten gunste van de Andreas-nieuwbouw.

Elke keer bleek het wéér niet de laatste keer. Maar we kwamen vooruit, stapje voor stapje. En op 8 juni was het zover. De deelraad nam een motie aan om het besluit over de weg langdurig uit te stellen. Omdat die niet nodig blijkt, zelfs verkeersproblemen zal veroorzaken. En omdat het een onaanvaardbare ingreep op de Hoofdgroenstructuur is, waar behalve tienduizenden bewoners ook de Raad voor de Stadsontwikkeling en het Milieucentrum tegen zijn.

Het blijkt dat die weg er is doorgedrukt, door systematische desinformatie en misleiding, van bewoners, gemeenteraad én deelraad.

Bij verschijning van het recente verkeersrapport werd het nog gekker. Onderzoeksresultaten die tegen de weg pleitten werden weggelaten, en conclusies waarschijnlijk gemanipuleerd. De deelraad trapte hier niet in.

Ondanks alles wordt nu opnieuw getracht de weg door te drukken. Deze keer dreigt stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch met het contract met projectontwikkelaar Proper Stok, dat dat al vorig jaar werd afgesloten ondanks dat de inspraak nog steeds niet is afgelopen!

Er wordt gezegd dat Proper Stok met torenhoge schadeclaims zal komen. De partijen die tegen de weg zijn – SLT, CDA, Groen Links, D66 en onafhankelijk raadslid Frits Hermans – onder zware druk gezet. Met dreigementen die nooit meer te controleren zijn want het overleg tussen stadsdeelbestuur en Proper Stok vindt plaats achter gesloten deuren.

Op 13 juli komt de vuurproef. Dan zal Henk Goettsch trachten de deelraad omver te krijgen met de ‘onderhandelingsresultaten’, die eigenlijk dreigementen zijn. En dan zal de deelraad haar rug opnieuw recht moeten houden.

Wij willen hen helpen dat te doen. Want als dit niet goed gaat, verliest ons park. Maar dan verliezen ook wij, en alle Amsterdammers. Maar vooral verliest dan de democratie. En ook het laatste restje geloofwaardigheid van het politiek bestuur zal verdwijnen. Want om na alles wat is gebeurd deze weg nog te willen doorzetten, zou simpelweg absurd zijn.

Wij vragen jullie in deze eindstrijd jullie steun te geven, door allemaal te komen. Liefst met vrienden en kennissen.

Kom naar de tribune van stadsdeel Slotervaart op 13 juli, om 19.30 uur.
Plaats: Pieter Calandlaan 1 (bij Station Lelylaan)

Hopelijk tot dan!
De Vrienden van het Rembrandtpark

Jan Tooropstraat 6, 1062 BM Amsterdam
Tel. 020-4120678 of 06-12649604.

Saturday, July 9th, 2005 Verkeersweg No Comments

Ledenbericht: uitstel van de weg!

Beste Rembrandtpark-liefhebbers

Onze strijd voor het park, waarbij jullie ons nu een jaar lang hebben gesteund, lijkt eindelijk vruchten af te gaan werpen. Woensdag 8 juni besloot de deelraad Slotervaart dat de afslag voorlopig niet doorgaat. De duur is nog onduidelijk, maar vermoedelijk wordt het een kwestie van jaren. De raad stemde na een bewogen discussie – voor het oog van weer een volle tribune! – met een grote meerderheid van 16-5 vóór het op de lange baan schuiven van de beslissing. Alleen de VVD was tegen. Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch gaat de komende maand onderhandelen met projectontwikkelaar Proper Stok. Daarna zal de deelraad op 13 juli beslissen hoe lang het uitstel wordt.

Wij zijn blij met dit resultaat maar ook nog heel voorzichtig. Pas op 13 juli weten we meer over wat de toekomst zal brengen. Maar feit is dat de meerderheid van SLT, CDA, Groen-Links en D66 onze zaak steunt en blijft steunen. Al wordt er nu een tussenstap ingebouwd, onze bondgenoten hebben stand gehouden. Deze keer koos bovendien de PvdA eieren voor haar geld: ze wisten dat de weg anders door ‘onze’ partijen meteen van de kaart zou zijn geveegd.

Nu wél inspraak!

Dat aanleg van deze afslag onzin zou zijn, bleek maandag al opnieuw in de commissievergadering – waar ruim zeventig Vrienden op de tribune hun mening ook niet onder stoelen of banken staken. Directeur Erwin Knijnenburg van het Milieucentrum Amsterdam maakte nog eens goed duidelijk waarom zo’n verkeersweg niet in de Hoofdgroenstructuur thuishoort. Bovendien is hij voor de verkeersafwikkeling totaal niet nodig, zoals het recente verkeersonderzoek aantoonde: hij zal zelfs extra opstopping op de Lelylaan kunnen veroorzaken. Ook de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling ontraadt in een pas uitgekomen advies de aanleg van de weg.

Woensdag werd dit standpunt ook vastgelegd in een principe-motie van Groen-Links, D66 en het onafhankelijk raadslid Frits Hermans. Echter op voorstel van het CDA wordt gewacht met de aanleg om meer overzicht over de gevolgen te krijgen. Pas als de toekomstige Andreaswoningen grotendeels bewoond zijn kan volgens het CDA op een verantwoorde manier worden beslist over de weg. En deze keer zal dat mét inspraak van alle omwonenden moeten gebeuren!

De behoedzame politieke aanpak is niet zonder reden. Henk Goettsch had de raadsleden allerlei drama-scenario’s ingepeperd: duizelingwekkende schadeclaims van de projectontwikkelaar wegens ‘contract-breuk’, vertraging voor de woningbouw op het Andreasterrein, stijging van de woningprijzen enzovoort. Verandering van de plannen is ook nog illegaal, volgens hem: ‘U vraagt mij de wet te overtreden. Dat kan ik niet doen.’ Echter hoe het nu in de praktijk precies zal uitpakken kan ook hij niet overzien, gaf Goettsch toe. Hij heeft aangegeven zijn best te zullen doen om het uitstel met Proper Stok te bespreken.

Bouwweg: ook onnodig

Wat tot ons verdriet wel door lijkt te gaan is de bouwweg in het park, op de plek waar nu langs de Lelylaan gekapt is. Onze bondgenoten hebben hier vergeefs tegen geprotesteerd. Ook voor de bouwweg is nooit één goede reden gegeven, maar Henk Goettsch redeneert omgekeerd: ‘Er is geen reden om die daar niet aan te leggen.’ Wat ons betreft is het stinkende en dreunende bouwverkeer langs de opengekapte Ruigtewei natuurlijk onacceptabel, en wij zullen dan ook blijven proberen deze tegen te houden.

Aan alle Parkvrienden:

Jullie allemaal willen we opnieuw bedanken. Voor jullie steun, jullie donaties, jullie aanmoedigingsmailtjes en foto’s, jullie praktische hulp en voor jullie telkens weer trouwe grote opkomst op de tribune. Als die weg niet doorgaat zullen ze ons daar nog gaan missen!

Zonder jullie zou dit niet bereikt zijn. We zijn natuurlijk niet klaar. Maar we zijn wel ver. Verder dan iemand gedacht had toen we in mei 2004 op het laatste juridische nippertje het jarenoude plan voor de weg ontdekten.

We gaan het redden. Met zoveel inzet en zoveel liefde voor het park van zoveel mensen, kan dat gewoon niet missen.

De Vrienden van het Rembrandtpark,

10 juni 2005

Saturday, June 11th, 2005 Verkeersweg No Comments

Persbericht debat 8 juni

De geplande weg in het Rembrandtpark wordt voorlopig nog niet aangelegd. Dat was woensdag de uitkomst van een lang en bewogen debat in de stadsdeelraad van Slotervaart, Een motie voor het op de lange baan schuiven van de beslissing werd onder grote publieke belangstelling met een forse meerderheid (17-4) aangenomen.
Hoe lang het uitstel wordt, staat nog niet vast. Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch bedong extra tijd om te onderhandelen met de projectontwikkelaar.

De afslag van de Lelylaan in het Rembrandtpark is bedoeld als snelle aansluiting naar de A10 vanaf het Andreasterrein. Daar zal de komende jaren een nieuwbouwwijk met 500 woningen en 10.000 m2 kantoorruimte verrijzen.
De afslag gaat echter door de Hoofdgroenstructuur. Toen het plan vorig jaar aan het licht kwam, ontstond massaal protest bij omwonenden. Milieucentrum Amsterdam ontwikkelde een parksparend verkeersalternatief, dat op last van de deelraad nader werd onderzocht door de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer. Het bleek dat de afslag – waarvoor inmiddels tweehonderd bomen zijn gekapt – voor de verkeersafwikkeling rond de Lelylaan niet nodig is.
Echter er is al een contract afgesloten met projectontwikkelaar Proper-Stok, die nu dreigt terug te komen op zijn grondbieding. Volgens stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch zijn grote schadeclaims te verwachten.

Initiatiefnemers Slotervaart Leefbare Tuinstad, Groen-Links, D66 hadden de weg in het park liefst meteen definitief uit de plannen geschrapt. Een motie die daartoe door Groen-Links en D66 werd ingediend, haalde het echter niet omdat volgens mede-initiatiefnemer CDA de praktische gevolgen nog onvoldoende te overzien zijn.
Het voorstel van het CDA om de gevolgen opnieuw te beoordelen als de nieuwbouw op het Andreasterrein grotendeels bewoond is, kreeg de steun van de PvdA. Echter pas nadat Henk Goettsch, die schrappen van de weg ‘contractbreuk’ noemde, een maand de tijd had bedongen om samen met de Proper Stok naar ‘creatieve oplossingen’ te zoeken.
Op 13 juli neemt de deelraad een nadere beslissing.


Hierbij een foto van de grote opkomst op de Commissievergaedring van 6 juni j.l. Allemaal heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid, het heeft zeker indruk gemaakt.
(Met dank aan Feyona van der Molen voor de foto.)

Thursday, June 9th, 2005 Verkeersweg No Comments

Beslissend debat over afslag Rembrandtpark op maandag 6 juni/Slotervaart hakt knoop door op woensdag 8 juni

Aan alle Parkvrienden,

De laatste etappe is aangebroken. Volgende week besluit de deelraad Slotervaart of er in het Rembrandtpark een afslag van de Lelylaan komt.

Op maandag 6 juni wordt het beslissende debat gevoerd, tijdens een commissievergadering die hiervoor speciaal is belegd. Behalve de VVR zal ook directeur Erwin Knijnenburg van het Milieucentrum tegen de verkeersweg pleiten. Ook de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling spreekt zich ertegen uit.
Op woensdag 8 juni neemt de deelraad het definitieve besluit.

Het zal een pittige politieke strijd worden.
Jullie zijn op de publieke tribune hard nodig.

Vorige week kwam aan het licht dat de weg door het park voor de toekomstige verkeersafwikkeling rond de Lelylaan absoluut niet noodzakelijk is! Dat bleek uit het verkeersonderzoek naar het parksparende verkeersmodel van het Milieucentrum. Niemand kan nu meer om deze conclusie heen.
De afslag van de Lelylaan in ons park – een geasfalteerde tweerichtingsweg met een weg voor zwaar bouwverkeer ernaast! – is jarenlang niet openbaar bekend gemaakt, en uit de inspraak gehouden.
Nu blijkt dus er ook geen enkele goede reden voor te bestaan.

Deze weg mag er niet komen!

Maar: er staan financiële belangen op het spel. Er zijn al contracten aangegaan met een aannemer en een projectontwikkelaar, die dreigt met schadeclaims. Initiatiefnemers Groen-Links, CDA, Slotervaart Leefbare Tuinstad en D66 – die met één stem meerderheid het verkeersonderzoek voorstelden – staan onder zware druk. Of zij de rug recht zullen houden, is nu de grote vraag. Als iedereen die deze nieuwe inbreuk op Amsterdams kostbare parkgroen niet wil, dit laat zien op de tribune, is de kans reëel dat het lukt. Dan wordt het Rembrandpark gespaard voor nog veel grotere schade dan nu al is aangericht.

We hebben hier een jaar lang voor gevochten. Velen van jullie hebben zich ingezet. We vragen jullie om ons park in deze beslissende week te steunen:

  • Kom naar de commissievergadering op maandag 6 juni: het debat over de verkeersrapport en de bouwbelangen contra het park. Van 19.30 -20.30 uur
  • Of kom naar de deelraadsvergadering op woensdag 8 juni: dan valt de definitieve beslissing over de weg. Aanvang: 19.30 – ??
  • Liever nog, kom allebei deze dagen!

Plaats: Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1 (bij Station Lelylaan). Neem s.v.p. vrienden en kennissen mee. Maak gerust duidelijk hoe belangrijk het park is met posters, spandoeken, foto’s etc. En geef dit bericht door!

We hopen jullie allemaal te zien!

Hartelijke groet van de Vrienden van het Rembrandtpark

Sunday, May 29th, 2005 Verkeersweg No Comments

25 mei: geen debat over parkafslag maar over waterloop, 8 juni: debat parkafslag

Beste Vrienden,

Niets is bestendig. Ook de agenda van Raadscommissie III van Slotervaart niet. Op de agenda van 25 mei stond, zoals wij eerder meldden, het debat over de verkeerskundige rapportage over het verkeersmodel van het Milieucentrum.

Het debat gaat op 25 mei niet door. Wel wordt dan over de waterloop in het park gesproken.

De commissie wil met het debat over de weg eerst nog wachten op het advies dat de Raad voor de Stadsontwikkeling hierover vermoedelijk gaat uitbrengen. Op 8 juni wordt de knoop in één keer doorgehakt door de voltallige deelraad.

Steeds duidelijker wordt dat de weg door het park verkeerskundig gezien totaal niet nodig is. Maar of hij er ook echt niet komt, is nog steeds onzeker. Op 8 juni wordt beslist of ons park van deze inbreuk gespaard blijft. Hou deze datum dus vrij in je agenda (half acht ‘s avonds). Jullie aanwezigheid is dan meer dan ooit van belang!

Op 25 mei wordt in Raadscommissie III wel gesproken over een ander belangrijk Rembrandtpark-onderwerp: de aanleg van de nieuwe waterloop door de Ruigtewei. Hiervoor zijn de werkzaamheden inmiddels begonnen. De waterloop lijkt echter veel breder te worden worden dan eerst bekend was: totaal, inclusief (brede) oevers, 40 meter! Daardoor zal hij ook nog veel meer bomen gaan kosten dan was aangekondigd. Die wil men vermoedelijk in juni gaan kappen.

Wij hebben de raadsleden en de stadsdeelvoorzitter aangeschreven om duidelijk te maken dat wij hier erg verontrust over zijn. Het park mag niet nog verder worden aangetast, er zijn al zoveel bomen gekapt!. Hopelijk zal dit plan in de commissie van 25 mei worden bijgesteld, zodat de de schade niet nog groter wordt.

Uiteraard is iedereen die dit belangrijk vindt welkom op de publieke tribune. Dat helpt alleen maar. Wij zijn er natuurlijk ook.

Tot ziens, en anders hopelijk tot 8 juni!

Hartelijke groet,

de Vrienden van het Rembrandtpark.

Monday, May 23rd, 2005 Verkeersweg No Comments

Update zandopslag

Dag Parkvrienden,

Eergisteren verspreidden wij onderstaand bericht over de zandstort en boombescherming in het park.

Zoals jullie waarschijnlijk is opgevallen, ligt het afgegraven zand nog steeds op de Ruigtewei, en is het niet opgeslagen op de plek verderop waar de weg zou moeten komen. Voor alle duidelijkheid: die weg is aan de westkant van het park gepland, langs de Lelylaan richting Nachtwachtlaan, op de plek waar in maart honderden bomen gekapt zijn. De weg wordt tot 8 juni in ieder geval niet aangelegd. Aan de oostkant wordt nu gegraven voor de aanleg van een duiker onder Lelylaan.

Binnen het stadsdeel en bij de uitvoerders blijken misverstanden te hebben bestaan over waar het afgegraven zand precies zou worden gestort.

Voor zover wij hebben kunnen achterhalen, blijft het zand nu liggen waar het ligt. Echter, de aannemer heeft het op ons verzoek wel weggehaald van de boomwortels. Het stadsdeel heeft toegezegd hier verder beter op te zullen letten.

Wij vinden de situatie op dit moment dan ook acceptabel. Uiteraard zullen we scherp in de gaten houden of de bomen goed beschermd worden tijdens de werkzaamheden.
Hierbij nogmaals onze gegevens als jullie zien dat er iets mis gaat: info@Rembrandtpark.org of 06-12649604.

Belangrijk weg-debat op 25 mei

Of de verkeersweg er moet komen, wordt op 25 mei besproken op commissievergadering op Stadsdeel Slotervaart (19.30 uur) De commissie debatteert dan over de onderzoeksrapportage over het alternatieve verkeersmodel van het Milieucentrum. Dit belooft een spannend debat te worden. Zowel het Milieucentrum als de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, die het onderzoek uitvoert, zullen aanwezig te zijn om een toelichting te geven. Jullie aanwezigheid is weer heel belangrijk!

De definitieve knoop wordt op 8 juni doorgehakt door de voltallige deelraad. Maar op de commissievergadering van 25 mei wordt de aanzet gegeven.
Dus, als je enigszins kunt, kom op 25 mei! Jullie komst en steun vanaf de publieke tribune maakt veel verschil!

Iedereen die komt, maakt de kans groter dat ons park behoed wordt voor de verkeersweg en voor nog veel meer extra schade.

Hartelijke groet,

de Vrienden van het Rembrandtpark

Saturday, May 14th, 2005 Verkeersweg No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archief