Bomenkap

Inspectie stopt kappend stadsdeel

Uit: Amsterdams Stadsblad, woensdag 29 december 2004

Slotervaart – De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft de werkzaamheden op het Andreasterrein stilgelegd en een proces verbaal uitgeschreven. Stadsdeel Slotervaart heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden om tijdens de winterrust te werken.

Het stadsdeel wil in februari de bomen op het Andreasterrein kappen en was vast begonnen met het weghalen van ander groen.

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark (VVR), waarin bewoners uit Slotervaart, De Baarsjes en Oud-Zuid zich hebben verenigd, protesteerde tegen de werkzaamheden. Volgens de VVR heeft het stadsdeel niet de juiste ontheffingen en hadden de werkzaamheden voor 15 oktober moeten plaatsvinden om dieren in winterslaap niet te storen.

Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch liet de vereniging weten dat het mogelijk is om in overleg met deskundigen af te wijken van de regels voor het broedseizoen en de winterrust. De AID constateerde echter dat het stadsdeel niet aan de voorwaarden heeft voldaan. Omdat het stadsdeel de winterrust van de dieren ‘ernstig verstoorde’ zijn de werkzaamheden met onmiddellijke ingang stilgelegd.

Het stadsdeel had een ecoloog en egelexpert ingehuurd. De experts zouden een inventarisatie hebben gedaan en zorgen voor beschermende maatregelen voor de dieren in winterslaap, maar volgens de VVR is dit niet gebeurd. De bekendmaking hiervan stond 15 december in de krant. ,,’s Ochtends vroeg, de volgende dag, is het werk begonnen. In de tussentijd kan een egel-expert nooit die inventarisatie hebben gedaan,” zegt een woordvoerder van de VVR. ,,We hebben ook egels zien rondlopen, terwijl die in winterslaap horen te zijn, dus van beschermende maatregelen is geen sprake.”

De VVR probeert te voorkomen dat voor de bouw van een nieuwe wijk en de aanleg van een weg door het Rembrandtpark ongeveer negenhonderd bomen moeten verdwijnen. Na tientallen bezwaarschriften en de behandeling daarvan door een onafhankelijke commissie, is de kap uitgesteld tot een besluit van de provincie Noord-Holland. De provincie moet toestemming geven voor de vrijstelling van het bestemmingsplan.

Sunday, January 2nd, 2005 Bomenkap No Comments

Potje bluf

Reactie op artikel in Amsterdams Stadsblad van 15 december 2004

In het stadsblad van 15 december 2004 heeft Henk Goetssch (voorzitter stadsdeel Slotervaart) een PR stunt uitgehaald. Op de vraag van de interviewer welk advies de Hoorcommissie aan het Dagelijks bestuur heeft gegeven, weet Goetssch alleen te vertellen dat de bezwaren van de VVR en alle anderen, ongegrond zijn verklaard.

Dat de Hoorcommissie strakke eisen heeft gesteld voordat er mag worden gekapt, en dat de raad die heeft overgenomen, vertelt de stadsdeelvoorzitter er niet bij.

En deze voorwaarden zijn niet mis!

Ten eerste mag het stadsdeel pas gaan kappen als de provincie een verklaring van geen bezwaar heeft gegeven.

Zo’n verklaring aanvragen bij de provincie kan het stadsdeel pas nadat ze verweer heeft geleverd op de bezwaren tegen de Artikel 19 procedure (vrijstelling op bestemmingsplan). En tegen de aanvraag van die vrijstelling hebben niet alleen de VVR, maar ook anderen, een schriftelijke reactie en een zienswijze ingediend. De VVR stelt daarin onder meer aan de kaak dat het hele Andreasbouwplan nog niet zeker is vanwege problemen met de luchtvervuiling en de veel te grote kans op een ramp door een LPG-explosie op de A10. Ook hebben wij ernstige procedurefouten ontdekt, waardoor er in feite nooit inspraak is geweest in het plan voor de weg door het Rembrandtpark.

Ook in de komende bezwaarfase van de Artikel 19 procedure zal zeker de VVR een goed onderbouwd bezwaarschrift indienen.

De tweede voorwaarde van de Hoorcommissie betreft het uitvoeren van het Groencompensatieplan (d.d. 26 juli 2004). Daarbij moet het stadsdeel het volledige bedrag (Euro 450.000) gebruiken voor die groencompensatie.

Enkele dagen voor de Hoorzitting van 26 october 2004, deelde het stadsdeel ons desgevraagd mee dat er nog geen Groencompensatieplan was.

Nu blijkt dus dat er flink is gejokt door het stadsdeel, en misschien hebben zij daarmee wel de Wet Openbaarheid Bestuur overtreden. Want het compensatieplan bestaat al sinds 26 juli 2004.

Het derde punt betreft de verplantingsmogelijkheid van de bomen. Het stadsdeel moet, in overeenstemming met de eigen gedane toezeggingen tijdens de hoorzitting Ën het rapport ‘Groenonderzoek Lelylaan’, d.d. 6 april 2000, zo snel mogelijk laten beoordelen welke bomen verplant kunnen worden en de noodzakelijke voorbereidingen, voor dat verplanten, uitvoeren.

Dit alles betekent dat de kap is uitgesteld. En niet tot februari, zoals Goetssch bluft, maar tot later, want toestemming van de provincie, als die komt, is er waarschijnlijk pas in april.

Ook zo’n verplantingsonderzoek is niet in een weekje gebeurd. Elke, daarvoor in aanmerking komende, boom moet worden onderzocht. En daarna voorbereid. Bij een boom met een leeftijd van zo’n slordige 40 jaar, duurt die voorbereiding minstens een jaar. En dan zal er toch ook een adequate plek moeten zijn waar de boom weer wordt geplant om daar nog zo’n 40 jaar verder te kunnen leven.

Zoals zo vaak gebeurt in het echte leven, van uitstel kan afstel komen. En de VVR zal zeker in beroep gaan bij de rechter om afstel van de kap te bewerkstelligen.

17 december 2004

Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Thursday, December 23rd, 2004 Bomenkap No Comments

Wie een kuil graaft…

In wat voor een wereld leven wij? Brandhaarden her en der, agressie overal, zinloos geweld en doden om een meningsverschil. Niet alleen meer in het buitenland, niet alleen ergens in Amsterdam, maar nu zelfs naast uw en onze voordeur. En dat zo kort voor de kerst.

In de Westerpost stond op 15 december 2004 een aankondiging van stadsdeel Slotervaart dat diezelfde week al begonnen zou worden met het verwijderen van de struiken en onderbegroeiing op het Andreasterrein. En inderdaad, woensdagavond nog geen onraad of faunapassage in de fietstunnels onder de Lelylaan te zien, en donderdag dezelfde tijd een kale vlakte en enkele boomstammen die de verstoorde dieren een veilige aftocht via de fietstunnels moeten geven naar het Rembrandtpark.

Dit kan niet waar zijn! Zo slecht kan het bestuur van dit stadsdeel niet zijn, dat ze moedwillig de winterslaap verstoren van de egels die onder de vele braamstruiken in de grond overwinteren. Gaat dit bestuur inderdaad over lijken? Egel-lijken? Is dit bestuur zo arrogant dat zij meent boven de wet te staan? De Flora- en faunawet, waarin staat dat een ieder, dus ook een stadsdeelbestuur, altijd en overal zorgplicht heeft voor alle aanwezige natuur.

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark heeft vrijdag 17 december terstond een mail gestuurd naar de stadsdeelvoorzitter en de betrokken ambtenaren, om ze te wijzen op deze overtreding van de wet. En de maandag daarop heeft de VVR de Algemene Inspectiedienst (AID) gebeld om van deze overtreding melding te maken. De AID achtte de overtreding zo ernstig, dat dinsdagmiddag een van de inspecteurs de zaak ter plaatse heeft onderzocht en twee verklaringen heeft opgenomen van Vrienden. Dat de zogenaamde faunapassages in de fietstunnels er pas vanaf donderdag 16 december zijn neergelegd, en dat vrijdagavond een egel is waargenomen.

Woensdag 22 december heeft deze inspecteur ook het bedrijf gehoord, dat de werkzaamheden uitvoert. Tijdens dat verhoor bleek dat ook tijdens het zagen en maaien een egel is gezien. Bovendien was en is dit bedrijf zich heel goed bewust dat ze een overtreding begaat op de Flora- en faunawet.

Donderdagmiddag 23 december zal de AID inspecteur op het stadsdeelkantoor van Slotervaart de volgende personen horen: stadsdeelvoorzitter Goetssch, en de betrokken ambtenaren. Daarna gaan al deze verklaringen naar de officier van justitie die zal bepalen of er een boete wordt gegeven aan stadsdeel Slotervaart en hoe hoog deze boete zal zijn.

Egels gaan in winterslaap omdat zij temperaturen onder 5 graden Celsius niet verdragen kunnen. Daarom graven zij zich in, bij voorkeur tussen en onder het wortelgestel van braamstruiken. Als zoín egel verstoord wordt en uit zijn veilige ondergrondse holletje kruipt, kan hij zich niet meer op een andere plek ingraven. Simpelweg omdat hij daar de energie niet voor heeft. Als de nachttemperaturen dan ook nog onder nul zijn, zoals het geval was de afgelopen 7 nachten, dan sterft dat beestje een gewisse dood.

Kerst is een tijd van vrede op aarde, maar er is in ons hart geen vredig gevoel. Wij kunnen nu alleen maar hopen dat dit stadsdeelbestuur een gigantisch hoge boete krijgt voor het moedwillig en bewust overtreden van de Flora- en faunawet. Wij kunnen alleen maar hopen dat dit stadsdeelbestuur in de kuil valt die zij voor een ander hebben gegraven.

23 december 2004

Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Thursday, December 23rd, 2004 Bomenkap No Comments

Bomenkap Rembrandtpark weer uitgesteld

Stadsdeel Slotervaart heeft op 15 december 2004 bekendgemaakt dat de geplande kap van 900 bomen in het Rembrandtpark en op het Andreasterrein opnieuw wordt uitgesteld. Naar aanleiding van het advies van de hoorcommissie bomenkap, die een grote hoeveelheid bezwaarschriften behandelde, is besloten met de kap te wachten op toestemming van de provincie om met de bouwplannen te starten.

Voor de Vereniging Vrienden Rembrandtpark en de vele andere organisaties en bewoners die massaal protest aantekenden tegen de kap en de geplande verkeersweg door het park, is dit goed nieuws. "De hoorcommissie heeft hiermee in feite erkend dat de kap nu voorbarig is", aldus een woordvoerder van de VVR. "Dat was een van onze kernargumenten. Er is immers nog geen enkele zekerheid over de bouwplannen op het Andreasterrein."

De Vereniging wijst erop dat de geplande nieuwbouwwijk, waarvoor een groot groengebied zou moeten worden kaalgeslagen, nog lang niet in kannen en kruiken is. Er duiken volgens haar steeds meer onzekerheden op, zoals de ernstige luchtvervuiling in deze omgeving vlakbij de A10-west en de Lelylaan. "De Raad van State heeft het afgelopen jaar al vaker een streep gehaald door bouwplannen die niet voldoen aan de nieuwe Europese luchtkwaliteitsnormen. Er is een reële kans dat dit ook voor een deel van deze bouwplannen gebeurt. Dus moet je niet op voorhand al 900 bomen gaan kappen."

Heet hangijzer is ook het gevaar van een LPG-explosie op de A10 West, met mogelijk ernstige gevolgen voor het Andreasterrein. Dit voorjaar stelden de bewonersorganisaties van Samenwest op grond van risico-onderzoek door Bureau Parkstad al dat wonen op het Andreasterrein "onaanvaardbare risico’s oplevert". VVR: "De vraag is of je als stadsdeel bouwplannen mag en kunt doorzetten wanneer de veiligheid van de toekomstige bewoners niet kan worden gegarandeerd."

De VVR heeft. net als vele andere organisaties en een groot aantal buurtbewoners, ook principieel bezwaar omdat het huidige bouwplan volgens haar onnodige kaalslag betekent voor het groen op het Andreasterrein en in het Rembrandtpark. De Vereniging heeft samen met deskundigen verschillende boom- en parksparende alternatieven ontwikkeld. "Wij willen herziening van de plannen. Dat standpunt zullen wij zeker bij de provincie bekendmaken, in de vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan. Bovendien hebben we ernstige procedurefouten ontdekt. Die zullen we bij de rechter aanbrengen."

Stadsdeel Slotervaart heeft van de hoorcommissie ook als advies gekregen om een groencompensatieplan ter waarde van 450.000 euro uit te voeren
Slotervaart hoopt in februari feitelijk te kunnen starten met de bomenkap. Zij is al begonnen met voorbereidingen: het weghalen van struiken op het Andreasterrein. De bezwaarmakers hebben te horen gekregen dat hiervoor toestemming is gegeven "omdat de bezwaarprocedure is afgerond".
"Geen sprake van", vindt de VVR. "Eerlijk gezegd beginnen wij pas. Die plannen zijn niet goed. Die bomen gaan in ieder geval voorlopig niet om."

Met groene groet,
Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Monday, December 20th, 2004 Bomenkap No Comments

Rumoerige hoorzitting Slotervaart bezwaren bomenkap Rembrandtpark

Dinsdag 26 oktober is op het stadsdeelkantoor van Slotervaart de hoorzitting gehouden over de voorgenomen grootschalige bomenkap in het Rembrandtpark en op het Andreasterrein. De publieke tribune zat overvol. De zitting verliep rumoerig en zeer emotioneel.

Omwonenden van het park ontdekten afgelopen zomer via de protesthandtekeningenactie van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark (VVR), dat stadsdeel Slotervaart van plan is door het mooiste deel van het park een autoweg aan te leggen. Hiervoor en voor de nieuwe bebouwing op het Andreasterrein wil het stadsdeel 900 bomen omhakken.

De 3000 handtekeningen die de VVR – inmiddels spontaan opgericht door buurtbewoners – op 6 juli samen met een bezwaarschrift aanbood aan stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch, konden deze niet op andere gedachten brengen.
Ook weigerde het Dagelijks Bestuur van Slotervaart tot nu toe een door de VVR aangeboden presentatie van haar boomsparende Groen Alternatief, ontwikkeld door stedenbouwkundige Jos Hogenes.

Op de hoorzitting, geleid door een speciaal hiervoor aangetrokken juristen-team, werd duidelijk wat de bekendmaking van de plannen en de ontoegankelijke houding van het bestuur teweeg had gebracht.
De ca. 70 aanwezigen, waaronder ca. 30 indieners van bezwaarschriften, staken hun woede en verontwaardiging niet onder stoelen of banken. ‘Het kappen van een boom snijdt mij diep in mijn ziel’ aldus een spreekster.
Direct omwonenden uit de Baarsjes en Oud-Zuid – waaronder een 80-jarige zieke vrouw die met nauwelijks hoorbare stem haar verdriet over de plannen uitte – benadrukten geëmotioneerd het grote belang van het park. Hier kan men dicht bij huis genieten van een mooi, rustig stuk natuur. Met name De Baarsjes heeft zelf weinig groen. En ‘dat weggetje’ zoals stadsdeel-ambtenaren de geplande extra afslag van de Lelylaan door het park eufemistisch noemden, zal een diepe en lawaaiige verkeersbres in hun geliefde park slaan.
Bovendien maken bewoners zich zorgen over de ernstige luchtvervuiling hier bij de A10-west, en de gevolgen voor hun gezondheid. De situatie zal volgens hen verder verslechteren als de kapplannen zouden doorgaan

Ook groeperingen uit andere stadsdelen, zoals Vereniging Promotie Westelijke Tuinsteden, Stem Zuid- en Pijpbelangen, Art Andreas en Bewonersplatform Groen Bijlmermeer, roerden zich tijdens de twee uur durende hoorzitting. Zij vielen Slotervaart aan op de rücksichtsloze kaalslagplannen en de onzorgvuldige manier waarop de kapvergunning tot stand was gekomen.

De VVR stelde bij monde van milieujurist mr. B. Meruma de voorbarigheid van de kapvergunning aan de kaak: Deze loopt vooruit op alle benodigde procedures, zoals de bestemmingsplanwijziging, terwijl er ook nog geen zekerheid is over de concrete bouwplannen voor het Andreasterrein. Bovendien is het Rembrandtpark deel van de Hoofdgroenstructuur, waarin een autoweg als deze in principe niet mag worden aangelegd.
Stedenbouwkundige Jos Hogenes en ingenieur George Hotze van de TU Delft, die voor de VVR verkeerskundige rapportage uitvoerde, lieten van de onderbouwing van de stadsdeelplannen elk op hun vakgebied weinig heel.

De ambtenaren van Slotervaart voerden een wat zwak verweer, met termen die door de aanwezigen als ‘bagatelliserend’ werden ervaren. De opmerking van de projectleider bomenkap dat veel bomen in het gebied als gevolg van slecht onderhoud "niet de moeite waard" zouden zijn’, leidde op de publieke tribune tot grote commotie. Ook de uitspraak dat de bomenkap nodig was omdat een afsteek door het park handig was voor het bouwverkeer, deed veel stof opwaaien.

Het laatste woord was aan voorzitter E. Swierstra van Pro-West: ‘Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!’

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark zal niet stoppen tot het stadsdeel keert.

We houden u op de hoogte.

Amsterdam, 1 november 2004
Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Monday, November 1st, 2004 Bomenkap No Comments

Kaartenoverzicht bomenbesparend alternatief

Van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark
Ontworpen in samenwerking met senior stedenbouwkundige dhr. Jos Hogenes.

Klik op de kaarten voor een grotere versie.

De huidige situatie

 
Met daarin aangegeven de te kappen bomen.


De geplande situatie

 
Volgens de plannen van Stadsdeel Slotervaart.


Het eerste alternatief van de VVR

 
Met kantorenbouw in het water, om op deze manier een waterberging te creeëren. (Ter vergelijking rechts de geplande situatie).


Het tweede alternatief van de VVR

 
Met een veel smallere ‘slinger’beek rondom het Andreasterrein, welke als wateropvang kan fungeren. (Ter vergelijking rechts de geplande situatie).

Friday, October 15th, 2004 Bomenkap No Comments

Hoorzitting Bezwaarschrift tegen Kap 900 bomen

Op dinsdag 26 oktober 2004 om 16:00 uur is de hoorzitting van de bezwaarschriften ingediend tegen de kapvergunning van 900 bomen. De hoorzitting wordt gehouden in de raadszaal van het Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1.
Kom allen naar de publieke tribune!!!

Tijdens de hoorzitting zal de vereniging haar belangen mondeling naar voren brengen en eventuele vragen van de commissie beantwoorden. Na de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan het dagelijks bestuur van Slotervaart, waarna het dagelijks bestuur een besluit neemt op de bezwaarschriften.

Tevens is er op donderdag 11 november 2004 om 10:00 uur de hoorzitting van het bezwaarschrift, ingediend tegen de vrijstelling van de Flora- en Faunawet. De hoorzitting wordt gehouden bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Agentschap Laser, Team juridische zaken Burgemeester de Raadtsingel 59 te Dordrecht.
De VVR zal het bezwaar mondeling toelichten en voorzover mogelijk nadere bewijsstukken gaan indienen voor de hoorzitting. Er zal door LASER een zorgvuldige heroverweging van het bestreden besluit plaatsvinden.


Bomenbesparend Groen Alternatief
voor Andreasterrein/Rembrandtpark


Wednesday, October 13th, 2004 Bomenkap No Comments

Behandeling Bezwaar tegen de bomenkap

Hierbij een oproep aan iedereen die zich betrokken voelt bij het Rembrandtpark.

Op 22 september worden de bezwaren van de VVR tegen de afslag in het Rembrandtpark behandeld door Raadscommissie III van het stadsdeel Slotervaart. Om zo’n groot mogelijke indruk achter te laten, roepen we iedereen op om naar de publieke tribune te komen.

De vergadering wordt gehouden op het Stadsdeelkantoor, Pieter Calandlaan 1, om 19:30 uur. We staan vroeg geagendeerd, dus kom op tijd!

De VVR op de Baarsjesdag

De VVR zal aanwezig zijn met een kraam op de aanstaande Baarsjesdag, zaterdag 18 september, op het Mercatorplein, van 12:00 tot 17:00 uur. Dus kom ook naar de VVR kraam!

Hulp gevraagd bij inventarisatie bomen Rembrandtpark

Op het terrein van het oude Andreasziekenhuis en in het aangrenzende Rembrandtpark moeten 900 bomen wijken voor een nieuwbouwproject. De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark verzet zich tegen de voorgenomen bomenkap. Op zaterdag 25 september gaan vrijwilligers van de Vrienden van het Rembrandtpark en de ‘Bomenridders Oud-Zuid’ het gebied in om de bijzondere bomen te inventariseren. Deze lijst kan later worden gebruikt in de bezwaarprocedure tegen de kap.

Wie wil op zaterdagmiddag komen meehelpen? Meld je aan bij de Bomenridders Oud-Zuid, Wijkopbouworgaan Zuid-West, telefoon 020-6620389, E-mail: d.van.bezooijen@woozw.nl.

Met vriendelijke groet,
de Vrienden van het Rembrandtpark

Wednesday, September 15th, 2004 Bomenkap No Comments

Hallo Rembrandtpark-helpers

Na alle ontwikkelingen van de afgelopen tijd even een bericht van het Vrienden-front, met de belangrijkste punten op een rijtje.

Met als laatste nieuws: op 22 september worden onze bezwaren tegen het plan voor de afslag van de Lelylaan in het Rembrandtpark, behandeld door de betreffende commissie van Stadsdeel Slotervaart. Plus het staat geagendeerd voor de eerste fractievergadering van Slotervaart Leefbare Tuinstad van na de zomer.
Dat wil zeggen: er gaat over gepraat worden. Ons verzoek om het punt opnieuw op de agenda te zetten heeft bij het stadsdeel gehoor gevonden.

Ook omdat jullie en zoveel andere mensen hebben laten zien dat ze het niet eens eens zijn met het plan! De handtekeningenactie tegen de bomenkap in het Rembrandtpark en op het Andreasterrein is dankzij de inzet van heel veel mensen een groot succes geworden. We hebben er nu bijna 2500, en er blijven volle lijsten in inze brievenbussen vallen.

Wijzelf, de VVR, zijn allemaal goed moe, maar wel blij met wat we tot nu toe voor elkaar hebben gekregen.

Het was de eerste stap in het behoud van vele bomen. Er moet nog steeds veel gebeuren maar we hebben daar ook wat meer tijd voor.

Waarschijnlijk weet iedereen inmiddels dat de bomenkap door het dagelijks bestuur is uitgesteld tot jan. 2005. Dit i.v.m. de ‘zware’ art. 19 procedure die moet worden gevolgd voor vrijstelling van het bestemmingsplan, vanwege geluidsbelasting van de nieuwbouwwoningen en vanwege de ontgrondingsplannen.

Tegen de bestemmingsplanwijziging gaan wij natuurlijk ook bezwaar maken.

Verder zal begin augustus een contra-expertiseonderzoek plaatsvinden naar het sparen van zoveel mogelijk bomen tijdens de bouwactiviteiten op het Andreasterrein. Wij gaan ervan uit dat elke geredde boom er een is.

De resultaten van het onderzoek zullen wij bijvoegen bij het bezwaarschrift, en inbrengen in de commissie op 22 september.

Er is momenteel contact met AT-5, die waarschijnlijk een item over ons gaan doen, en met RTV-NH. Ook het Stadsblad zal komende week over ons berichten.

Onze eerdere nieuwsfeiten op een rij:

 1. Op 6 juli heeft Ben Berg het bezwaarschrift plus de toen binnengekomen 2300 handtekeningen overhandigd aan wethouder Goettsch van Slotervaart.
  De handtekeningenactie is vooral zo’n succes geworden doordat mensen uit alle stadsdelen spontaan zijn gaan meehelpen met inzamelen. We hebben ook een aantal adhesiebetuigingen ontvangen en bijgevoegd. Mensen blijken massaal geschokt over het plan om zoveel bomen te kappen en een extra afslag van de Lelylaan aan te leggen in het Rembrandtpark. Ook in de media, o.a. het Amsterdams Stadsblad en Parool, is er aandacht aan de actie besteed.
  Goettsch noemde de dikke stapel handtekeningen ‘een signaal’.
 2. Op de valreep, op 5 juli, is de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark een feit geworden. Ben Berg is voorzitter. De VVR heeft als doel ‘de zorg voor het instandhouden van de oorspronkelijke omvang, sfeer en karakter van het Rembrandtpark, en het groen in de omliggende parken, groen- en natuur-gebieden’. (Dit laatste met het oog op het Andreasterrein, dat officieel nog steeds een park is.)
  We hebben nog geen tijd gehad om leden te registreren maar hebben veel enthousiaste aanmeldingen en mensen die willen helpen.
  Lidmaatschap kost 5 euro per jaar. Binnenkort hebben we een girorekening. Je kunt je wel vast aanmelden.
 3. Op 5 juli ‘s avonds is er een geanimeerde en drukbezochte oprichtingsvergadering geweest op Eigenwijks. Veel mensen (ouderen en jongeren) hebben hulp toegezegd.
 4. De dag van indiening hebben we ook de raadsleden gemaild, en het bezwaarschrift als ‘raadsadres’ afgegeven, met het verzoek om het plan voor de weg in het park – dat drie jaar oud is en zelf de inspraak al heeft doorlopen – opnieuw op de agenda te zetten. Volgens ons kan verwachte extra verkeersdruk nooit een argument zijn om gemotoriseerd verkeer door de Hoofdgroenstructuur te gaan leiden. Bovendien zijn de verwachtingen over die verkeersdruk volgens ons aan herziening toe. De malaise op de kantorenmarkt zorgt ervoor dat veel van de geplande kantorenbouw niet doorgaat of op losse schroeven is komen te staan. Ook het plan voor een P&R garage onder het Andreasterrein is inmiddels vervallen. Al met al kun je je afvragen of er uberhaupt wel een extra afslag van de Lelylaan nodig is in dit gebied. In ieder geval mag daar niet het mooiste deel van het Rembrandtpark aan opgeofferd worden. Ook de geplande afsluiting van de toegang aan de Theophile de Bockstraat voor auto’s, mag niet afgewenteld worden op het Rembrandtpark. Het park is van ongelooflijk groot belang voor bewoners uit de omliggende stadsdelen en uit de hele stad, zoals wel blijkt uit de respons op onze handtekeningenactie. In deze tijd, waarin groengebieden overal onder druk staan van de oprukkende verstedelijking en ook de Westelijke Tuinsteden een grote verdichting tegemoetgaan, mag dit gewoon niet gebeuren.
 5. Op 7 juli heeft Ben Berg de VVR en onze zaak kort gepresenteerd aan de Stadsdeelraad.
 6. Ondertussen wordt er binnen de VVR ook hard gewerkt aan onderzoek naar de ontheffing van de flora- en faunawet, die als voorwaarde is opgenomen in de kapvergunning voor de 900 bomen. Er komen steeds meer redenen aan het licht om de ontheffing aan te vechten.
 7. Het Stadsdeel Slotervaart zal na 15 juli het voorbereidingsbesluit publiceren voor de art.-19 procedure. Wij gaan de grenzen van het nieuwe bestemmingsplan, die tot diep in het park liggen, aanvechten omdat het Rembrandtpark onderdeel van de Hoofdgroenstructuur is.

Wat U kunt doen
Iedereen kan natuurlijk een bezwaarschrift indienen tegen de bestemmingsplanvrijstelling. Goed de publicaties daarover in de Westerpost in de gaten houden.

Over de bomenkap kun je altijd gewoon een brief schrijven aan het dagelijks bestuur van Stadsdeel Slotervaart, met wat je van de kapplannen vindt.

Het adres is: Postbus 2010, 1000 CA Amsterdam.
Voor vragen of advies kun je met ons contact opnemen.

De VVR gaat verder in de zaak duiken. De hoorzitting is pas in oktober. Vanaf nu kunnen wij het dossier inzien, en we zullen nog nadere stukken en argumenten aandragen.

Ook willen we deze zomer acties houden.

Maar de VVR wil niet alleen proteseteren. We willen ook leuke evenementen gaan organiseren, zoals bv. een rondleidingen door bomen- en plantendeskundigen in het park, met een grote buurtpicnic.

De website www.rembrandtpark.org ontwikkelt zich steeds verder en wordt steeds mooier…

Als jullie nog iets weten te melden dat voor ons van belang kan zijn, dan graag. Mail ons op: info@rembrandtpark.org
Of schrijf of bel naar het adres linksboven op de site.

Heel erg bedankt allemaal voor jullie inzet en steun!
We houden jullie op de hoogte.

Maar we gaan nu eerst even met vakantie…

Hartelijke groeten van de Vrienden van het Rembrandtpark!

Tuesday, July 13th, 2004 Bomenkap No Comments

Handtekeningenactie

WIST U DAT…

 • Het stadsdeel Slotervaart een kapvergunning heeft afgegeven voor de kap van 900 bomen op het terrein van het Andreasziekenhuis en in het Rembrandtpark
 • Een van de mooiste plekken van het Rembrandtpark hiermee verdwijnt
 • Het Rembrandtpark deel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur Amsterdam
 • Bomen zeer belangrijk zijn voor de gezondheid en het welzijn
 • Deze bomen zouden gekapt moeten worden voor nieuwbouw van woningen en kantoren op het Andreasterrein en omgeving en een afrit door het park, maar….
 • De planologische besluitvorming nog niet rond is!!
 • Het plan is om eind 2005 te starten met bouwen, maar "er wordt alvast begonnen met kappen in augustus 2004"
 • De Vereniging Vrienden van Rembrandtpark maakt officieel bezwaar tegen deze kapvergunning.
 • Kortom, protesteer mee tegen de aantasting van het Rembrandtpark en zet uw handtekening

Als u ook wilt protesteren, help ons dan:

 1. Download het volgende document hier (MS Word)
 2. Print het uit.
 3. Zet uw handtekening.
 4. Verzamel eventueel nog wat handtekeningen bij u in de straat of buurt!
 5. Deponeer het formulier met handtekeningen in de bus van een van de onderstaande adressen:
 • Eigenwijks, Jan Tooropstraat 6
 • Orteliuskade 28-III
 • Orteliuskade 75-II

Friday, June 25th, 2004 Bomenkap No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

October 2021
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Archief