Verkeersweg

Wat er nu in het park gebeurt

Wat er nu in het park gebeurt

Zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien zijn sinds twee dagen in de Ruigtewei bij de Lelylaan graafwerkzaamheden gestart. Er wordt een gat gegraven om een duiker onder de Lelylaan te leggen. Hierna zal de waterloop vanaf het Andreasterrein door de Ruigtewei worden doorgetrokken naar de schildpaddenvijver. Sinds vanochtend wordt het afgegraven zand gestort bij de Lelylaan, op de plek waar vele bomen zijn gekapt omdat het stadsdeel hier een weg wil aanleggen.

Geen paniek! De zandstort is niet voor de aanleg van de weg. Die komt er hopelijk helemaal niet, en de zandopslag op deze plek is tijdelijk. Dat heeft stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch ons persoonlijk verzekerd.
Over de weg wordt in de commissievergadering van 25 mei uitgebreid gesproken naar aanleiding van de verkeersrapportage, en de deelraad beslist erover op 8 juni. Tot die tijd wordt er niets aangelegd.

De ‘kale’ plek waar de weg zou moeten komen, is feitelijk heel geschikt voor de opslag van het nu afgegraven zand, omdat hier veel minder gevaar is voor de bomen .
Gisteren werd het zand nog middenin de Ruigtewei en dichtbij een aantal bomen gestort. Dat mag absoluut niet want als er zandhopen boven de wortels liggen klinkt de grond in, en verandert de waterhuishouding. De wortels sterven dan uiteindelijk af door verstikking, verzuiping of verdroging en over drie tot vijf jaar is de boom dood.

Dit proces wordt niet alleen veroorzaakt door zandstort maar voltrekt zich ook als zware machines te dicht langs de stam rijden, of als zware materialen bij de stam worden opgeslagen.
Al deze activiteiten mogen niet binnen de kroonomvang van een boom plaatsvinden. Er moeten dan ook beschermende maatregelen worden genomen die dit voorkomen, zoals het plaatsen van hekken.

De VVR heeft bij het stadsdeel gevraagd om op korte termijn een groenexpert in te schakelen om alle zo dringend nodige boombeschermingsmaatregelen te treffen.

Als jullie zien dat er intussen iets misgaat: mail ons op info@Rembrandtpark.org of bel naar 06-12649604.

Overigens is intussen gebleken dat nog niet alle bomen die in de kapvergunning waren opgenomen, ook feitelijk gekapt zijn. Het stadsdeel heeft bomen waarvan nog niet helemaal zeker was of ze niet gespaard konden worden, in eerste instantie niet gekapt.
Gedurende het werk zal misschien blijken dat er nog een aantal bomen ten slachtoffer vallen. Dat is bij drie bomen al gebeurd.
Hoe triest dit ook is, wij vinden het een betere werkwijze dan op voorhand al kappen. Als tenminste de grootst mogelijke behoedzaamheid in acht wordt genomen, zodat geen boom onnodig omgaat!

Als nu nog bomen gekapt worden, zal wel heel goed moeten worden gecontroleerd of in deze boom of die in de directe omgeving geen nesten zitten. Het is broedseizoen, en als er een nest zit mag er NOOIT worden gekapt.

Heb je nog vragen, bel of mail gerust!

Het zal een flinke inspanning vergen van ons en iedereen, om de schade aan ons prachtige park de komende tijd zo klein mogelijk te houden. We doen alles wat we kunnen.

Hartelijke groet,

de Vrienden van het Rembrandtpark.

Thursday, May 12th, 2005 Verkeersweg No Comments

Laatste Nieuws: Deelraad besluit op 8 juni over verkeersweg

De deelraad Slotervaart zal, zoals het er nu uitziet, op 8 juni beslissen of de weg door het park er komt. Dit hangt ook af af van de uitkomsten van het verkeerskundig onderzoek naar het parksparend verkeersmodel dat het Milieu-centrum Amsterdam samen met de VVR en de Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden heeft ontwikkeld.

Het onderzoek, door de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, is momenteel in volle gang. Er is een keus gemaakt tussen twee varianten, waarmee het stadsdeel hopelijk zal instemmen. Het rapport wordt in mei gepresenteerd aan de Raadscommissie (datum volgt nog).

De eerstvolgende deelraadsvergadering in Slotervaart is a.s. woensdag 27 april, maar dan zullen er, voor zover we nu kunnen overzien, geen belangrijke punten voor het park op de agenda staan.

Hou dus als je park je lief is, een plekje vrij op woensdag 8 juni, om half acht ‘s avonds. Want dan wordt de knoop door de deelraad doorgehakt en weten wij of onze strijd resultaat heeft!

Tuesday, April 26th, 2005 Verkeersweg No Comments

Goed nieuws: de zandstort in het park gaat voorlopig niet door!

In de commissievergadering van 13 april, waar velen van jullie opnieuw de tribune vulden, kwam Henk Goettsch met deze verrassende mededeling. Er wordt geen baanlichaam in het park aangelegd voordat er een beslissing is genomen over het alternatieve verkeersmodel van het Milieucentrum. Dus voordat zeker is of er wel of niet een verkeersweg in de zuidzoom van het park komt. Die beslissing neemt de stadsdeelraad op 8 juni.

We hadden ons voorbereid op een stevige strijd, want als het baanlichaam er eenmaal ligt, is er natuurlijk geen eerlijke kans meer voor het verkeersmodel. Dit wordt de komende tijd verkeerskundig onderzocht. Maar het zand, dat men kwijt moet vanaf het Andreasterrein, zou zeker nooit meer weggaan. Het park zou nog veel zwaarder worden beschadigd dan nu al is gebeurd, en nog meer bomen zouden het loodje leggen.

Maar gisteren bleek dat Henk Goettsch, vanwege de juridische stappen die wij hadden aangekondigd, zelf al zijn conclusies had getrokkken: ‘De Vrienden van het Rembrandtpark hebben gemeld dat als wij dat zand gaan storten, zij dit in de vrijstellingsprocedure gaan aanvechten. Ik heb de zaak aan onze juristen voorgelegd en die hebben geoordeeld dat de Vrienden bij de rechter waarschijnlijk gelijk krijgen. Dus het zou geen verstandige beslissing voor het stadsdeel zijn als ik met de zandstort doorga.’

De initiatiefpartijen SLT, CDA, Groen-Links en D66 stemden opgelucht in met de beslissing. Die zou volgens Goettsch wel allerlei financiële gevolgen kunnen hebben. Zo schermt ontwikkelaar Proper Stok met verminderde economische waarde van de nieuwe Andreasbouw als er geen directe verkeersaansluiting op de A10 is. Maar dat is precies het punt! Ons mooie park mag niet worden opgeofferd aan de geldbelangen van een projectontwikkelaar!! En ook niet aan het autoverkeer, waar al veel te veel aan ondergeschikt wordt gemaakt! Het alternatieve verkeersmodel is per definitie beter omdat de auto’s hier niet door een park worden geleid, maar door de nieuwe woon-en kantorenwijk. Daar komen ze per slot van rekening ook vandaan.

Geen zinloze groenvernieling!

De zaal kreeg van een projectleider van het Ingenieursbureau Amsterdam ook een uiteenzetting over de plannen op het Andreasterrein en in het Rembrandtpark. Behalve de verkeersweg, die nu hopelijk niet doorgaat, wordt er aan de oostzijde van de Ruigtewei ook een waterloop gegraven. Dit is in feite het Nachtwachtwater naast het Andreasterrein: dat wordt gedempt en omgeleid. Het wordt aangesloten op de Schildpaddenvijver. De VVR heeft vorig najaar een alternatief stedenbouwkundig plan aan het stadsdeel gepresenteerd waarin alleen een bescheiden ‘sierwatertje’ door de Ruigtewei hoefde. Dit plan is echter door het stadsdeel afgekeurd.

Het is nog steeds onduidelijk hoe breed het water wordt (”t Is maar een sloot’, werd ons verzekerd)en waar het precies gaat lopen. In de toekomst is een grote waterplas in de Ruigtewei gepland, als waterberging voor alle extra bebouwing. Dit zou nog eens 400 a 500 bomen kosten. De VVR is vastbesloten dit plan tegen te houden. Net als de kap van de resterende bomen langs de Lelylaan. Volgens het oorspronkelijke plan zouden die gekapt zouden moeten worden ‘wegens de sociale veiligheid en om automobilisten een mooier uitzicht in het park te geven’. Maar als parkbezoeker krijg je dan een afzichtelijk uitzicht op de autoweg, zoals sinds de bomenkap duidelijk is! Deze groenvernieling is natuurlijk onaanvaardbaar. Als iemand ooit bedenkt dat dit onzinnige plan uitvoering verdient, zullen wij ook hiertegen hard ten strijde trekken.

En nu door!

We zijn nog niet klaar. Maar we zijn wel weer een stap verder. Nu gaan we ervoor om het auto- en bouwverkeer definitief buiten het park te houden.

We willen jullie allemaal nog eens bedanken voor jullie steun, inzet en betrokkenheid. Jullie kwamen de afgelopen tijd vier keer achter elkaar in grote getale naar de tribune van het stadsdeel om de politiek te laten zien waar jullie voor stonden. Jullie mailden steunbetuigingen, gaven donaties, verspreidden spontaan aankondigingen en oproepen, stuurden foto’s door, bleven protesthandtekeningen ophalen en steunden op allerlei manieren. Dat bleven jullie doen, ook nadat op stijlloze wijze driehonderd bomen in het park voorbarig werden gekapt, zodra bleek dat de politiek een parkvriendelijker koers insloeg. Ondanks alle schade en vernieling lieten jullie je niet kisten. Dat doen wij ook niet.

Dit maakt onze strijd sterk. Samen zullen we ons park blijven beschermen.

Hartelijke groet,

de Vrienden van het Rembrandtpark

Thursday, April 14th, 2005 Verkeersweg No Comments

Zand-debat in raadscommissie Slotervaart op 13 april

Iedereen die net als wij wil blijven vechten voor ons park: het volgende beslispunt komt er nu aan:

Woensdagavond 13 april 2005 wordt in de raadscommissie-Goettsch besproken of er bij voorbaat zand wordt gestort in het park, voor de aanleg van een baanlichaam.

Het Dagelijks Bestuur wil de verkeersweg door het park vast gaan aanleggen, terwijl over de komst daarvan nog moet worden beslist. Als de deelraad zich binnenkort uitspreekt voor het parksparende alternatieve model van het Milieucentrum en de VVR, is die weg helemaal niet nodig. Maar als het zand er al ligt wordt het de deelraad wel moeilijk gemaakt want het weer afgraven is peperduur!

Bovendien zullen nog méér bomen afsterven dan er nu al zijn gekapt, doordat de zandstort hun wortels verstikt.

De door het stadsdeel aangerichte ravage is al groot genoeg.

Dit mag niet gebeuren!

Het Dagelijks Bestuur roept dat er al een aannemer gecontracteerd is en dat uitstel geld kost.

Maar dat heeft het DB helemaal aan zichzelf te danken. Als zij deze verkeersweg niet jaren geleden al uit de inspraak had gehouden, door hem nooit bekend te maken, was dit allemaal niet gebeurd. Dan waren onze protesten en alternatieven in 2001 al ingediend, voor er een aannemer te bekennen was.

Wij hebben dit aldoor gezegd en het DB heeft aldoor gekozen om niet naar ons te luisteren. Nu moet zij de gevolgen dragen: dit kost geld.

Dit mag niet worden afgewenteld op het park en op alle liefhebbers daarvan, over wie al deze jaren is heengelopen.

De zandstort moet door de politieke partijen worden tegengehouden. Officieel kan alleen de voltallige deelraad hierover een besluit nemen, op 27 april, maar de Raadscommissie zal woensdag toch vast op de rem moeten trappen bij Henk Goettsch.

Anders is het te laat. Dan is ons parksparend verkeersmodel straks kansloos.

En als die verkeersweg er komt, wordt de schade aan ons park nog veel groter.

Iedereen die wil komen, om onze taaie strijd ook in deze fase te steunen: GRAAG

De raadsvergadering is woensdag 13 april op het stadsdeelkantoor, om 19.30 uur.

We hopen jullie te zien!

Hartelijke groet,

De Vrienden van het Rembrandtpark.

Monday, April 11th, 2005 Verkeersweg No Comments

Deelraad Slotervaart beslist tot onderzoek MCA-model

Aan alle parkvrienden,

Met jullie aller hulp is gisteren, woensdag 23 maart, op de deelraadsvergadering van Slotervaart een succes geboekt. De deelraad heeft zich in meerderheid uitgesproken voor onderzoek van het groene verkeersmodel van het Milieucentrum. Als dat model er door komt, blijft het park gespaard van autoverkeer. Hoe triest het ook is dat dan 300 bomen voor niets zijn gekapt, nog steeds kan dit belangrijke resultaat worden gehaald. Er is echter nu een absurde situatie ontstaan: het Dagelijks Bestuur wil tijdens het onderzoek, dat één á twee maanden zal gaan duren, toch starten met het aanleggen van het zandlichaam voor de verkeersweg in het park. Dit mag uiteraard niet gebeuren.

Nipte meerderheid

Initiatiefnemers SLT, Groen-Links, D66 en CDA zagen woensdag hun onderzoeksvoorstel na een voor ons spannende discussie aangenomen met een nipte meerderheid van 11 tegen 10 stemmen. (Dezelfde meerderheid waarmee in 2002 het sloopbesluit van het Andreasgebouw viel.) Verschillende buurtbewoonsters, waaronder voorzitster van de Ouderen Advies Raad De Baarsjes Sieny van den Brink, hadden vooraf in de ‘open microfoon’ duidelijk gemaakt wat ze van het onzalige verkeerswegplan vinden. ‘Voor onze oudere bewoners is het park een wandeling naar buiten. Als men ouder wordt, om niet te zeggen hoogbejaard, wordt de actieradius kleiner. Men stapt niet meer zo op de tram of trein om naar zee of naar de bossen te gaan. Men kan nog wel met behulp van stok of rollator het park in.’  

Opvallend genoeg was eigenlijk geen enkel partij ernstig tegen het voorstel voor onderzoek van het verkeersalternatief. De PvdA pruttelde over ‘vertraging in de bouw op het Andreasterrein’ en stemde tegen ‘maar niet ten principale’,  terwijl de VVD zich  buiten de discussie hield. Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch beijverde zich nog met een reeks tegenargumenten van praktische aard (te duur, te lang) maar die maakten onvoldoende indruk. Ook het argument dat het bouwverkeer per se door het park moet, kon niet overtuigen: er ligt immers een prima bestaande route door de zuidelijke Nachtwachtlaan. ‘En we hebben nu gezien wat de schade aan het park is’, aldus Groen-Links fractievoorzitter Peter Rijkenberg.

Aannemers, jammer dan

Echter het lukte de vier partijen niet om Henk Goettsch te bewegen de aanleg van de weg te stoppen. Er is een aannemer gecontracteerd, die betaald moet worden, en het zand dat van het Andreasterrein wordt afgegraven moet worden gestort. ‘Ik zal proberen er rekening mee te houden, maar ik kan niets beloven’, aldus Goettsch. ‘Die afspraken waren allang gemaakt.’

Dat mag zo wezen, maar de situatie is nu natuurlijk anders. Walste het Dagelijks Bestuur met de bomenkap op 9 maart al over de koerswijzigende deelraad heen, aanleg van de weg gaat nu recht tegen het besluit van die deelraad in. Bovendien, die extra aannemerskosten heeft het stadsdeel helemaal aan zichzelf te danken. Als Slotervaart de verkeersweg door ons park niet buiten de inspraak had gehouden door het plan jarenlang onder tafel te houden, was dit allemaal niet gebeurd. Dan hadden wij al in 2001 onze bezwaren en protesten kunnen uiten, voordat er een aannemer te bekennen was. Dan waren we meteen met alternatieve plannen gekomen. Maar het stadsdeel zweeg al die tijd en niemand wist het. In De Baarsjes is het plan zelfs tot de dag van vandaag helemaal nooit officieel gepubliceerd. Portefeuillehouder Liesbeth Stricker heeft op de door ons aangedragen bewijzen overigens nog steeds niet gereageerd.

Slotervaart moet de consequenties gaan nemen, al kost dat een lieve cent. De aanleg van de weg mag niet van start gaan. Als dat toch zou gebeuren, zullen wij daar al onze pijlen op richten. Want ligt dat zand er eenmaal, dan gaat het nooit meer weg.

Het is al dramatisch genoeg dat er driehonderd bomen zijn gekapt (plus nog tientallen voor een nieuwe waterloop). De ravage in het park en op het Andreasterrein schokt nog dagelijks vele voorbijgangers en parkbezoekers. Dit is niet de stadsvernieuwing en ‘vooruitgang’ die wij willen. Dit is niet hoe wij met ons prachtige park en onze kostbare bomen willen omgaan. Dit is niet hoe het moet, Slotervaart.  

Met de beslissing van de deelraad zijn we blij. Maar wij zullen doorgaan.

24 maart 2005

Vrienden van het Rembrandtpark

Thursday, March 24th, 2005 Verkeersweg No Comments

Oproep voor woensdagavond 23 maart

Woensdagavond wordt weer een belangrijke avond voor de toekomst van het Rembrandtpark.

Stadsdeelraad Slotervaart zal dan stemmen over het voorstel om serieus te bekijken of de geplande weg door ons park eigenlijk wel nodig is. Groen Links en D66 dienen het voorstel in, gesteund door de SLT en het CDA. Deze partijen vormen de meerderheid in de deelraad! En er is een heel goed alternatief verkeersplan van Milieucentrum Amsterdam waarin geen sprake is van een weg door het park. De bomen voor de aanleg van de weg zijn gekapt. Dat doet ons allemaal heel erg pijn.

Maar nu moeten we laten zien dat we ons zelfs hierdoor niet klein laten krijgen. Na de kaalslag willen we geen nieuwe aanslag op ons park door de komst van een autoweg. Als de weg er niet komt, kan het park uiteindelijk weer in alle schoonheid tot z’n recht komen.

Aanstaande woensdag moeten we door onze aanwezigheid met z’n allen aan de politiek laten zien dat we het er niet bij laten zitten. Dat groen voor ons heel belangrijk is.

Zet woensdagavond 23 maart dus nu al in uw agenda.

Om 19.30 uur is de "open microfoon." Om 20 uur begint de vergadering.

Wij zullen u, indien mogelijk, nog laten weten hoe laat ons
punt (agendapunt 7) aan de orde komt.

Verenigng Vrienden van het Rembrandtpark

Friday, March 18th, 2005 Verkeersweg No Comments

Fel debat in gemeenteraad over weg door park

Motie verworpen, maar Rembrandtpark leeft!

Woensdag 2 februari is in de gemeenteraad uitvoerig gedebatteerd over uitstel van de weg door het Rembrandtpark. De motie daarover haalde het uiteindelijk niet, maar leverde wel een fikse discussie en een lichtpuntje op.

De motie, ingediend door SP, Groen-Links en Amsterdam Anders/De Groenen, werd gesteund door D66 en alle andere oppositiepartijen. Ook wethouder Hester Maij sprak zich uit voor bescherming van het park. Haar partij, het CDA, was aanvankelijk ook voor het voorstel om aanleg van de weg uit te stellen tot na 2010, wanneer hij op zijn vroegst nodig is. Maar na een toezegging van wethouder Stadig dat hij zal onderzoeken of het alleen een eenbaans-afrit kan worden, ging het CDA om en stemde tegen.

Weggemoffeld in de plannen

In het debat zat flink wat vuur. Dat er procedurefouten zijn gemaakt, werd door iedereen behalve de PvdA wel erkend. Het Rembrandtpark is beschermd omdat het sinds 1996 deel is van de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam. Daarom had de gemeenteraad in 2002, toen ze instemde met Vernieuwingsplan Lelylaan, expliciet moeten beslissen of de verkeersweg door de Hoofgroenstructuur wel te rechtvaardigen was. De raad had echter destijds geen idee dat ze met deze weg instemde, omdat hij in de plannen niet duidelijk naar voren kwam. Raadslid Ivar Manuel van D66 had het zelf nog eens nagetrokken: ‘Hoe je die stukken ook leest, je kunt nergens lezen dat die afslag er komt. Hij is op de een of andere manier weggemoffeld.’

Ook de VVD constateerde bij monde van Robert Flos onomwonden dat ‘de regels niet zijn nageleefd’. Hans Bakker van de SP noemde de gang van zaken ‘op zijn minst niet fatsoenlijk.’

De fout had nu hersteld kunnen worden door alsnog te zoeken naar mogelijke alternatieven. Milieucentrum Amsterdam heeft samen met de VVR en de Verkeersgroep Westelijke Tuinsteden een alternatief verkeersmodel ontwikkeld waarin het Rembrandtpark gespaard wordt. Ook het bouwverkeer voor het Andreasterrein hoeft echt niet door het park: er is een veel meer voor de hand liggende route waarbij niemand – ook niet de Montessorischool aan de Nachtwachtlaan! – er last van heeft.

Deze opties zijn echter niet serieus onderzocht of beoordeeld. Voor het bouwverkeer is zelfs een totaal onjuiste en onmogelijke route ‘onderzocht’. Met als conclusie dat de verkeersweg door het park er dus wel moet komen, ‘want de bouwweg moet daar tóch doorheen’!

Een op zijn zachtst gezegd merkwaardige redenering

De Milieuweg van Stadig

In de gemeenteraad leek woensdag bij de collegepartijen de ongefundeerde angst voor vertraging van de Andreas-bouw de bepalende factor. Er staat veel op het spel: de stedelijke vernieuwing mag niet stagneren, de te grote woningbouwquota zijn vorig jaar al niet gehaald. ‘Wij willen tempo!’, aldus de PvdA. Hans Bakkers rake repliek: ‘Juist tempo maken vereist zorgvuldige planvorming. Maak zorgvuldige plannen en ga zorgvuldig met burgers om.’

Wethouder Stadig had echter nog wel een ijzer in het vuur. Volgens hem is deze verkeersweg door het park nodig voor het milieu: ‘want anders moeten al die auto’s omrijden en dat is heel slecht voor het milieu.’ (Een gedachte die moet leiden tot de conclusie dat alle parken slecht voor het milieu zijn, aangezien je er omheen moet rijden.)

Stadig bleef koppig spreken over een weg ‘langs het park’ – dezelfde misleidende term die de raad in 2002 op het verkeerde been zette. Groen-Linkser Maarten van de Meer reageerde gevat: ‘Als ik lángs u loop, loop ik niet dóór u!’

Het afstemmen van de motie was natuurlijk een teleurstelling voor alle Rembrandtpark-vrienden op de tribune, en ook voor alle politieke partijen die ons zo hebben gesteund. ‘Jullie hebben in ieder geval wel iets losgemaakt’, stelde PvdA-er Bouwe Olij na de zitting, terwijl de pers zich op de aanwezige Rembrandtparkers stortte. ‘Iedereen is er mee bezig geweest, allerlei mensen zijn zelf in het park gaan kijken. Het leeft nu wel!’ Andere raadsleden bedankten ons: ‘Zonder mensen als jullie zou Amsterdam allang geasfalteerd zijn.’

Steeds meer vertrouwen

Zelf zijn we verre van pessimistisch. Het geeft ons juist steeds meer vertrouwen om te merken hoe enorm belangrijk het voor heel mensen (en politici) is dat het Rembrandtpark ongeschonden blijft. Bovendien blijkt steeds duidelijker dat deze weg in ieder geval de komende jaren eigenlijk niet nodig is – dit stond vorige week zelfs expliciet in het het stuk van wethouder Stadig aan de gemeenteraad!

Als het overleg met Stadig inderdaad leidt tot een eenbaansweg, zou dat de schade aan het park en de bomen tenminste aanzienlijk beperken. Maar wij willen die weg natuurlijk helemaal niet.

Bovendien: er zijn nog méér procedurefouten gemaakt. Ook met de wettelijke inspraak zit het niet goed. Na langdurig en grondig onderzoek kunnen wij nu bewijzen dat er over de weg nooit echt inspraak is geweest. Dat vrijwel niemand van dit plan heeft afgeweten, komt simpelweg doordat het in de wettelijke inspraakfase nooit bekend is gemaakt.

Deze tweede ernstige procedurefout zullen wij zo snel mogelijk bij de rechter aanbrengen.

Die weg door het park kan niet, en op deze manier helemaal niet!!!

En nu…

Komende week komt er een belangrijke beslissing aan. De rechter zal, na de rechtbankzitting van 1 februari, bepalen of de bomen in het park blijven staan tot wij de kans hebben gekregen om onze bezwaren in te brengen in de komende procedure. Het gaat om een aantal maanden uitstel.

De uitslag hiervan wordt eind volgende week verwacht. We hopen het natuurlijk enorm!

Verder zit er er een leuke en ludieke actie in het vat, en nog wel meer… We houden jullie op de hoogte!

Vrienden van het Rembrandtpark, 4 februari 2005

Sunday, February 6th, 2005 Verkeersweg No Comments

Weg door Rembrandtpark komt er

Van: www.parool.nl

door: MARCEL WIEGMAN

AMSTERDAM – Er komt een weg door het Rembrandtpark. Dat heeft de gemeenteraad gisteren besloten. De weg is nodig voor ontsluiting van het terrein van het vroegere Andreasziekenhuis, waar vijfhonderd woningen komen.

De aanleg van de nieuwe aan- en afvoerroute voor het gebied, een afslag van de Lelylaan, gaat ten koste van minstens driehonderd bomen in het zuidelijk deel van het park.

Woningen gaan in dit geval boven groen, vindt PvdA-wethouder Duco Stadig van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. Hij heeft bovendien haast met de aanleg, omdat het bouwverkeer voor de nieuwe wijk dat van de A10 komt, er gebruik van moet maken.

In de gemeenteraad werd gisteren door vrijwel de voltallige oppositie bezwaar gemaakt tegen de nieuwe weg. Volgens SP en GroenLinks zijn er goede alternatieve routes, zeker voor het bouwverkeer. Dat zou vanaf de A10 via de Delflandlaan en de Nachtwachtlaan kunnen rijden. Het zeer hoge en zware verkeer kan rijden over de Theophile de Bockstraat. Tegen de tijd dat de woningen klaar zijn, zou dan alsnog gekeken kunnen worden of een extra weg nodig is. Volgens Stadig geeft zo’n route een onacceptabele druk op de bestaande wegen en de woonbuurten.

Een motie van de oppositie om de afslag Lelylaan door het park tegen te houden, werd aanvankelijk gesteund door coalitiepartij CDA. Dat trok echter zijn steun in na de toezegging van Stadig met stadsdeel Slotervaart te overleggen over de aanleg van een weg die een minder groot deel van het Rembrandtpark zal aantasten.

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark haalde in november vorig jaar nog drieduizend handtekeningen op tegen het plan voor de weg.

© Het Parool, 03-02-2005

Thursday, February 3rd, 2005 Verkeersweg No Comments

Ontransparante besluitvorming rond afslag Rembrandtpark

Van: www.d66amsterdam.nl

In de raadsvergadering is vandaag naar voren gekomen dat de besluitvorming rondom de aanleg van een afslag door het Rembrandtpark bepaald niet transparant is geweest. De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark en het Milieu Centrum Amsterdam maakten de Raad erop attent dat de genomen beslissing over de afslag niet expliciet is gemaakt. D66, de SP, Amsterdam Anders /de Groenen en Groenlinks voelden daarop Stadig vandaag aan de tand.

In deze kwestie is de procedure rond de besluitvorming niet goed verlopen. De Raad is niet voldoende geïnformeerd over de aanleg van een afslag door het park en de daarmee gepaard gaande aantasting van de HoofdGroenStructuur (HGS). De HoofdGroenStructuur is door deze Raad min of meer heilig verklaard. Er moeten zwaarwegende redenen en argumenten zijn om hier een stuk vanaf te halen. Besluiten die de HoofdGroenStructuur direct raken dienen dan ook expliciet door de Raad te worden genomen. Dit is in het geval van de afslag door het Rembrandtpark niet gebeurd.

De vorige gemeenteraad heeft 27 februari 2002 ingestemd met de ontwikkeling van het Andreasterrein en de herinrichting van de Lelylaan. Helaas stond bij het besluit hierover nergens expliciet vermeld dat er sprake is van de aanleg van een afslag door het Rembrandtpark heen. In eerdere stukken werd er nog een afslag langs het park vermeld, in het stuk waarover besloten werd op 27 februari 2002 stond helemaal geen afslag vermeld en nog later was er in drie regels sprake van een afslag dóór het park. Een significant verschil en het besluit was al genomen. Kortom de informatievoorziening aan de Raad is niet toereikend geweest.

Ivar Manuel: “Met de HoofdGroenStructuur moet zorgvuldig worden omgegaan. Er steeds stukjes vanaf halen met als argument ‘het is toch een groot gebied’ is voor D66 niet acceptabel. Elke verandering moet in de gemeenteraad expliciet besproken worden. Wij betreuren dus deze gang van zaken.”

Reageren: D66@raad.amsterdam.nl

Datum: 2-2-2005  

Wednesday, February 2nd, 2005 Verkeersweg No Comments

Uitstel Agendapunt 11

De VVR heeft inmiddels vernomen dat de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van woensdag 12 januari is aangepast.
 
Een aantal partijen wil zelf onderzoek doen naar de zaak-Rembrandtpark en dat kost tijd.
 
Daarom is de zaak-Rembrandtpark verschoven naar de agenda van de Gemeenteraadsvergadering van woensdag 2 februari.
 
Wij houden u op de hoogte.
 

Vereniging Vrienden Rembrandtpark

Tuesday, January 11th, 2005 Verkeersweg No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archief