Natuur in het park

12 maart: Beleef de Natuur in de Buurt!

IVN Amsterdam en NME Amsterdam organiseren op Zondag 12 maart:

Beleef de Natuur in de Buurt!

Een middag vol natuuractiviteiten voor jong en oud: excursies, speurtochten, workshops, demonstraties, knutselen, medicijnfabriek, en meer..!

Datum en tijd: 12 maart, 13.00u-17.00u. Deelname: Gratis met vrije inloop
Locatie: Jan P. van Blijdestijnschooltuin, Staalmeesterslaan 435, Amsterdam

De voorzitter van de VVR, Teun van Dijk, zal tijdens deze natuurdag twee maal een vogelrondleiding verzorgen. De eerste start om 13.00 uur en de tweede om 15.00 uur.

Friday, March 10th, 2017 Natuur in het park No Comments

Vogelrondleiding zondag 28 februari

18648791186_aed0e5b680_b

De deelnemers aan de vogelrondleiding vielen letterlijk met hun neus in de boter. Het weer werkte geweldig mee, want het werd een zonovergoten dag. Jammer genoeg moest één van degenen die zich had opgegeven met griep tussen de dekens thuisblijven.

Juist de dag voor de rondleiding was door een lid van de Vogelwerkgroep Amsterdam tegen de gevel van het Ringparkgebouw een paartje slechtvalken ontdekt. Die vogels broeden nu jaarlijks met 4 paar in Amsterdam. Voor de excursie begon, waren beide slechtvalken weer aanwezig, maar toen de deelnemers vanuit de kinderboerderij op die plek arriveerden, was er geen valk te bekennen. Wel verscheen al gauw een buizerd vrolijk ronddraaiend in het luchtruim, wat natuurlijk ook een geweldig gezicht was. Toen bleek dat de valken kennelijk hun eetlust probeerden te stillen. Er kwam er één boven de aansluiting Cornelis Lelylaan / A10 in zicht, waar hij vervolgens steeds rondjes bleef draaien en uiteindelijk op de punt van het Atriumgebouw aan de parkzijde neerstreek, zodat we hem prachtig zijn veren poetsend in de zon konden gadeslaan.

In totaal hebben we precies 30 vogelsoorten waargenomen, waarvan één paartje futen al op eieren bleek te zitten.

 • Fuut
 • Aalscholver
 • Blauwe reiger
 • Nijlgans
 • Wilde eend
 • Kuifeend
 • Buizerd
 • Slechtvalk
 • Meerkoet
 • Waterhoen
 • Zilvermeeuw
 • Stormmeeuw
 • Kokmeeuw
 • Houtduif
 • Grote bonte specht
 • Halsbandparkiet
 • Winterkoning
 • Heggenmus
 • Roodborst
 • Koolmees
 • Pimpelmees
 • Staartmees
 • Merel
 • Zanglijster
 • Boomkruiper
 • Zwarte kraai
 • Ekster
 • Vlaamse gaai
 • Vink
 • Sijs
Sunday, February 28th, 2016 Natuur in het park 3 Comments

Vogelrondleiding door het Rembrandtpark

teun

Het Rembrandtpark herbergt een interessante vogelwereld. Dat is in het voorjaar veelal goed te horen, maar ook in deze winterperiode valt er veel van de vogels in het park te genieten. Er zijn dan ook vogelsoorten in het park te vinden uit het hoge noorden van Europa die bij ons de winter doorbrengen. Juist in de winterperiode zijn veel vogels vaak wat minder schuw, doordat ze maar kort de tijd hebben om tijdens de daglicht periode voedsel te zoeken. Nu de bomen hun blad verloren hebben, zijn de vogels ook beter zichtbaar.

Daarom leek het de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark een leuk idee om in deze winterperiode een rondwandeling door het park te houden met aandacht voor onze gevederde vrienden.

Datum: zondag 28 februari aanstaande. De rondwandeling start om 10.00 uur bij de kinderboerderij en zal verzorgd worden door Teun van Dijk. Bij onafgebroken regen zal de rondleiding geen doorgang vinden. Omdat het aantal deelnemers max. 20 personen is, wordt aanmelding op prijs gesteld. Aanmelden kan per e-mail op het adres tr.vandijk@planet.nl.

Thursday, February 18th, 2016 Natuur in het park No Comments

Concept Agenda Groen, festivals en bodemverdichting

plaatje

De concept Agenda Groen beschrijft hoe het groen in heel Amsterdam er volgens het stadsbestuur op korte en lange termijn uit moet gaan zien. Het stuk heeft helaas nauwelijks oog voor de grote waarde van groen op zichzelf. Sterke nadruk ligt op de economische waarde van groen, en dat het vooral moet worden aangepast aan reuring en festivals. Te beginnen in het Rembrandtpark, de Noordoever van de Sloterplas en het M. L. Kingpark.

Concrete maatregelen om flora en fauna te beschermen tegen schadelijke festivals zijn in de Agenda Groen niet te vinden. Ze worden doorgeschoven naar de toekomstige stedelijke Evenementennota, die openbare orde en veiligheid als criterium gaat nemen voor het toestaan en faciliteren van nog veel meer festivals. Van groenbescherming lijkt in die context niets terecht te komen.

Verdichting van de bodem in relatie tot grote commerciële festivals is een ander essentieel element dat ontbreekt in de Agenda Groen. Door het zware materieel en de springende massa mensen bij zulke festivals wordt de bodem steeds sterker verdicht. Uiteindelijk houd je een kale moddervlakte over waar ook gras niet meer kan groeien en waar al het water op blijft staan. Deze situatie is dan onomkeerbaar. De bomen in het gebied leggen uiteraard het loodje.

Het boekje ‘Help! Onze parken verzuipen’ van het Parkenoverleg Amsterdam laat kort en duidelijk zien hoe het proces van bodemverdichting in zijn werk gaat. U kunt het hier bekijken.

De schadelijke festivals van de commerciële festivalindustrie horen dus alleen al vanwege bescherming van de bodem niet thuis in het groen, maar op verharde industrieterreinen e.d.

Bij festivals die desondanks in groengebieden plaatsvinden zouden dan in ieder geval vooraf en achteraf bodemmetingen uitgevoerd moeten worden om de waarden van zuurstof en doordringbaarheid voor wortels te meten. Dat is betrekkelijk simpel en betaalbaar, en meten is weten. Verantwoordelijk Wethouder Choho voelt er tot nu toe echter niets voor om bodemmetingen in de Agenda Groen op te nemen.

Het college van B&W zal waarschijnlijk in juni as. een besluit nemen over de Agenda Groen, gevolgd door de officiële inspraak en behandeling door de Gemeenteraad.

Nu zullen we om te beginnen op woensdag 13 mei aanstaande over het stuk inspreken bij de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West, die door de centrale stad gevraagd is om er over te adviseren. Ook het Parkenoverleg Amsterdam, waar wij evenals de meeste groengroepen in de stad deel van uitmaken, zal als zgn. stakeholder in dit voorstadium reageren op de Agenda Groen.

Wordt vervolgd…

Tenslotte twee opmerkingen
De concept Agenda Groen behandelt meer onderwerpen dan wij hier hebben weergegeven. De hele Agenda kunt u hier lezen.
Dit jaar blijft het Rembrandtpark verschoond van grote commerciële festivals vanwege de werkzaamheden in het kader van Terras en Balkon aan het grasveld.

Sunday, May 10th, 2015 Natuur in het park 1 Comment

Zevenentwintig vogelsoorten gespot

Het waaide erg hard, tijdens de vogelrondleiding op zondag 1 maart jl. Desondanks gaven twee verschillende buizerds tot driemaal toe een prachtige vliegshow weg, en lieten zesentwintig andere vogelsoorten zich ook zien. Hieronder vindt u ze allemaal op een rijtje. De deelnemers aan de wandeling hebben de wind dus niet voor niets getrotseerd. › Continue reading

Monday, March 2nd, 2015 Natuur in het park No Comments

Interview met Janneke Willemsen

Deze maand staat er een leuk interview met Janneke Willemsen, de oorspronkelijke parkontwerpster, in de editie Nieuw-West van ‘Amsterdam’, de voormalige Stadsdeelkrant. Onderstaand kunt u het artikel lezen.

Janneke-Willemsen

Sunday, February 22nd, 2015 Natuur in het park No Comments

Inspraakavond herinrichting Rembrandtpark Zuid

*  Op 1 maart de inspraakavond Rembrandtpark Zuid
*  Op 17 maart de terugplant van schietwilgen in het park
*  De toekomst van het Rembrandtpark

Inspraakavond herinrichting Rembrandtpark Zuid

Datum: maandag 1 maart 2010, van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats:  Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1

Voor Rembrandtpark Zuid is een mooie groene toekomst een flinke stap dichterbij gekomen.
Samen met de VVR en andere bewoners heeft stadsdeel Slotervaart een heel groene voorlopige ontwerpschets gemaakt voor het zuidwestelijk parkdeel: bomen, met heesters, terug langs de Lelylaan, zodat de auto’s daar zo snel mogelijk weer uit zicht raken. En aanplant van veel struiken elders in het gebied. Aan de meest westelijke kant, richting Nachtwachtlaan, komen bomen in het gras, die op den duur een aaneengesloten bladerdak zullen vormen. Het fiets- en voetpad komen zoals voorheen dicht tegen de Lelylaan aan te liggen en de bouwweg wordt natuurlijk weer weggehaald. Voor de herinrichting worden geen bomen gekapt.

Van harte welkom op de inspraakavond!  Hier kunt u al uw vragen kwijt en kunt u zeggen of het beter kan. Op het stadsdeelkantoor kunt u de tekening ook nu al bekijken. Tijdens de inspraakperiode, van 17 februari t/m 30 maart 2010, kunt u verder een schriftelijke inspraakreactie naar het stadsdeel sturen.  De toekomstige stadsdeelraad van Nieuw West zal een besluit nemen over het ontwerp, een besluit voor de verkiezingen op 3 maart aanstaande is niet haalbaar. De nieuwe bomen en struiken kunnen dan komend najaar geplant worden, als het mee zit.

Op korte termijn nieuwe schietwilgen in het park

Op woensdagmorgen 17 maart, de boomfeestdag, zullen kinderen van de 7e Montessorischool 28 nieuwe schietwilgen planten, ten oosten van ’t Landje. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen in het park te verwelkomen.

Om kwart over 9 houdt wethouder Paulus de Wilt, Groen Links, een toespraak op de school. Om kwart voor 10 plaatst hij een herinneringspaal in het stuk park tegenover ’t Landje, waar de  schietwilgen komen te staan. Dan kan het planten van de bomen beginnen, op de plaats waar in het najaar van 2009 hetzelfde aantal grote bomen gekapt moest worden vanwege het risico dat ze om zouden waaien. Zie daarover het eerdere bericht d.d. 24 september 2009 op de website www.rembrandtpark.org

Tot ziens op 17 maart?

Hoe ziet de toekomst van het Rembrandtpark eruit?

Al  een tijdlang probeert de VVR hier een duidelijk beeld van te krijgen, hetgeen erg moeilijk blijkt te zijn. Er is veel gaande. Hierbij een greep uit de vele factoren die meespelen.

Vanuit de centrale stad is de Structuurvisie van Amsterdam in de maak, met grote gevolgen voor het groen en de parken in de stad. Ook zijn ideeën over de Community Playground ofwel ‘Ons Rembrandtpark’ in ontwikkeling, waar de stadsdelen Slotervaart, De Baarsjes en de centrale stad bij betrokken zijn. Tegelijkertijd werkt stadsdeel Slotervaart aan het beheerplan en het bestemmingsplan voor het park. Op 3 maart worden de verkiezingen voor de Gemeenteraad en de stadsdeelraden gehouden, gevolgd door stadsdeelfusies, waardoor alles weer anders wordt. Op verschillende niveaus leven uiteenlopende ideeën over de toekomst van de parken in het algemeen en het Rembrandtpark in het bijzonder. Variërend van een soort ‘pretpark’ met veel verstening voor miljoenen bezoekers per jaar vanuit de hele stad tot uitdrukkelijk een groen park, waar iedereen natuurlijk van mag komen genieten, maar wel in hoofdzaak op de buurt gericht. Dicht bij huis, en waar ook mensen die minder mobiel zijn rust en natuur kunnen ervaren. Juist in een stad die steeds voller gebouwd wordt.

Ondanks veel speurwerk blijft de VVR met veel vragen zitten. Een aantal daarvan is te lezen in het artikel in de Westerpost van 17 februari, dat u kunt lezen door de link aan te klikken. Zodra meer duidelijkheid over de situatie ontstaat, krijgt u opnieuw bericht. Er is nog veel meer te vertellen over ontwikkelingen rond het Rembrandtpark, als u vragen heeft, mailt u die dan gerust naar info@rembrandtpark.org, of u kunt bellen op telefoonnummer 06 – 24680850.

PS Vergeet u niet om 1 maart en 17 maart in uw agenda te zetten?

Thursday, February 18th, 2010 Herinrichting, Natuur in het park No Comments

Rembrandtparknieuws oktober 2009

Deze onderwerpen en meer vindt u in onderstaand ledenbericht:

 • De weg door het park is, in dit eerste lustrumjaar van de VVR, definitief van de baan.
 • Reden voor een feestje!
 • De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen, een nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid is op komst
 • Waterloop en viaduct
 • Twee rondleidingen
 • Data voor de agenda: 14 oktober, 8 november en 21 november 2009

Beste Rembrandtparkvriend(in),

De weg door het park definitief van de baan
Toen de stadsdeelraad van Slotervaart op 3 juni jl. op voorstel van SLT en Groen-Links besloot om de permanente weg uit het bestemmingsplan Andreas-Ensemble te schrappen, was dat al duidelijk. Nu dit besluit niet is aangevochten bij de Raad van State, is het afblazen van de weg door het zuidelijk deel van het park ook juridisch onherroepelijk geworden. De VVR heeft, samen met u, vijf jaar lang harde strijd moeten leveren om dit doel te bereiken. Uw steun is onmisbaar geweest. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Lustrum, 5 jaar VVR
Graag willen we nu samen met u een feestje vieren. Daar is nog een reden voor: de VVR bestaat vijf jaar! U bent van harte welkom om het eerste VVR-lustrum én de overwinning op zaterdagmiddag
21 november van 2 tot 5 uur
te komen vieren in de Van Eesterenzaal van Eigenwijks. Een aantal actieve leden heeft een Lustrumcommissie gevormd voor het organiseren van deze feestelijke middag. Een aparte uitnodiging ontvangt u later. De Commissie verzoekt u om nu al door te geven of u aanwezig wilt zijn, en als u iets extra’s kunt overmaken voor de lustrumviering, graag! Een beeld van het aantal gasten en de financiële mogelijkheden vergemakkelijkt de organisatie.

Telefonische aanmelding voor het lustrum graag op nummer 020 – 6167066 van de Lustrumcommissie of per mail naar info@rembrandtpark.org. Een bijdrage voor het lustrumfeest kunt u overmaken op rekeningnummer 4842992, ten name van de VVR, Orteliusstraat 231 I hoog, 1056 NR in Amsterdam, o.v.v. Lustrum.

Herinrichting zuidelijk deel Rembrandtpark
De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen. Onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Paulus de Wilt (Groen-Links) werkt stadsdeel Slotervaart aan een geheel nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid. Deze keer natuurlijk zonder weg en met echte inspraak.
De VVR zal zich sterk maken voor behoud en versterking van het ruige en boomrijke karakter van dit natuurlijkste stuk park. Met respect voor wat de Ruigtewei en de omgeving nu juist zo mooi maakt. Niet meer ingrijpen dan nodig is. Daar staat de VVR voor.

Op de ideeënavond die het stadsdeel in het najaar organiseert, kunt u duidelijk maken hoe het parkdeel er in de toekomst wat u betreft gaat uitzien. Het is van groot belang te laten horen wat u er als bewoner van vindt. Wij zullen u de datum van de bijeenkomst laten weten zodra die bekend is.

Waterloop en viaduct
De te verbreden waterloop en het nieuwe viaduct aan de oostkant van het gebied maken geen deel uit van het herinrichtingsplan. Deze staan al vast. Verbreding van de waterloop tussen de Lelylaan en het Schildpaddeneiland is waterbouwkundig noodzakelijk en zal een goede ecologische doorgang voor dieren tot gevolg hebben. Het tracé is in goed en intensief overleg met het stadsdeel zo boomsparend mogelijk bepaald, al kost het helaas nog altijd 29 bomen (in het ingetrokken ontwerp waren dat er circa honderd!).

Een mooi plan voor nieuwe aanplant als de brede waterloop eenmaal is uitgegraven, is eerder dit jaar aangenomen. De VVR is wel akkoord met het waterloopontwerp. Dit in tegenstelling tot de bouw van het nieuwe viaduct over de waterloop.

De komst van een viaduct is logisch en op zichzelf geen bezwaar. De oversized, massief betonnen constructie met onnodig grote schade voor het park die er nu komt, daar heeft de VVR bezwaar tegen. Inspraak voor bewoners over de vormgeving was er niet, de deelraad had er niets over te zeggen en juridisch was het niet tegen te houden: er was en is dus niets tegen te doen. Wel is in overleg de werkruimte teruggebracht van tien tot drie meter en in de lengterichting is het viaduct 3.5 meter ingekort. Daarvoor onze complimenten aan de betreffende medewerkers van het stadsdeel. Nu de kapvergunning onherroepelijk is geworden, worden de daarvoor aangemerkte bomen waarschijnlijk nog dit jaar gekapt en zal worden begonnen met de werkzaamheden aan waterloop en viaduct.

Rondleidingen
Coördinator Natuur- en Milieueducatie van het stadsdeel, Cor Hotting, zal op verzoek van de VVR op woensdagmiddag 14 oktober een rondleiding geven. Hij kan veel en boeiend vertellen over het park, ook in ecologisch opzicht. Vertrek om 15 uur bij de Kinderboerderij.

VVR-voorzitter Teun van Dijk is zondagmorgen 8 november weer bereid om zijn kennis over vogels met u te delen. De vogels zullen dan goed zichtbaar zijn in de dan bladerloze bomen. Start van de vogelrondleiding om 10 uur bij de Kinderboerderij.

Groenoverleg
Bij het periodieke Groenoverleg tussen VVR en de afdeling Groen van het stadsdeel hebben we onlangs kennis gemaakt met het nieuwe hoofd van de afdeling, de heer Syb Feenstra. Er is, zoals altijd, weer veel besproken. Een kleine greep hieruit is dat natuurlijk opgeschoten iepjes en iepen (zogenaamd iepopslag) worden weggehaald om iepziekte zoveel mogelijk de pas af te snijden. Verder zal de heer Feenstra zich inzetten tegen (zwerf)afval in het park. Op ons verzoek hebben we nu vuilgrijpers in bruikleen, om door te geven aan leden die zwerfvuil willen opruimen. De 29 wilgen tegenover ’t landje zijn gekapt omdat ze vanwege voetrot dreigden om te waaien en zo een gevaar vormden voor parkbezoekers. Op de boomplantdag in maart 2010 zal het stadsdeel een gelijk aantal nieuwe wilgen planten. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen dan te verwelkomen in het park.

Overig
Over het Beheerplan, de Community Playground of plan Augustinuspoort is geen actueel nieuws beschikbaar. Als er ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte.

Als u meer informatie wilt over voornoemde of andere onderwerpen geven wij die graag. U kunt hiervoor mailen naar info@rembrandtpark.org of bellen met de telefoonnummers 020-6182692 en
06– 24680850. Op dezelfde manier kunt u zich aanmelden voor de rondleidingen. Aanmeldingen zijn niet verplicht, wel prettig in verband met organisatie.

Met vriendelijke groet,
de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Verslag vogeltour op 15 februari in het Rembrandtpark

 

Vogelrondwandeling 15 februari 2009

Helaas had de zonnige zaterdag plaatsgemaakt voor een grauwe zondag. Toen zich om 10.00 uur een groep van een twaalftal personen verzameld had bij de kinderboerderij spetterde het dan ook lichte sneeuwvlokken. De verwachtingen in de weersberichten waren ook al niet hoopgevend. Gelukkig hadden deze twaalf mensen zich hierdoor niet laten afschrikken.

Meteen naast de kinderboerderij werden we verrast door een buizerd, die goed zichtbaar laag in een boom zat. Vanuit die boom konden we hem diverse keren een aanval op een regenworm zien ondernemen. Zo’n imposante roofvogel is natuurlijk een indrukwekkende start van een vogelwandeling. De andere vogels die we op de wandeling tegenkwamen waren aanzienlijk kleiner van afmetingen. We liepen naar de voormalige heemtuin waar we een paar koperwieken ontdekten. Echte wintergasten, familie van onze merels, die het hoge noorden van Rusland en Scandinavië ontvluchten in de winterperiode omdat ze daar nauwelijks aan voedsel kunnen komen bij sneeuwval. Er liet zich ook een roodborst fraai bewonderen van dichtbij en een heggenmus liet ons genieten van zijn eerste lentezang. Ook bij de kinderboerderij werden we getrakteerd op de zang van een heggenmus, maar de aandacht werd toen teveel afgeleid door de buizerd.

Bij het bruggetje zat een flinke groep vogels in een wak, want het had vannacht weer gevroren en het meeste water lag onder een laag ijs. In het wak zwommen behalve wilde eenden ook drie tafeleenden, twee mannetjes en een vrouwtje. Deze doorgaans schuwe vogels lieten zich nu van heel dichtbij bekijken. Ook zwommen er nog meerkoeten met hun witte bles en een waterhoentje met een rode bles en een groene snavelpunt. We konden door de kleine afstand goed de diverse zwempoten van deze vogels vergelijken. Bij de volgende brug besteedden we vooral aandacht aan de meeuwen, kokmeeuwen en stormmeeuwen. Door het meegebrachte brood konden we deze heel mooi dichtbij lokken, waardoor de veranderende koptekening van de kokmeeuwen goed zichtbaar werd. Meeuwen hebben drie jaar een jeugdkleed, pas daarna krijgen ze hun volwassen verentekening. We konden de verschillende bruintinten van de tweede en derde jaars vogels nu goed zien en vergelijken met de volwassen vogels. Aan de andere kant van de brug zwom een paartje futen.

In het wak onder het viaduct van de Postjesweg zwom tussen de eenden ook een aalscholver. In het zuidelijk parkdeel zagen we naast pimpel- en koolmezen ook een groepje staartmezen. En was duidelijk te zien hoe die vogels aan hun naam waren gekomen. Via de zuidkant van de vijver liepen we richting flats Nachtwachtlaan. Onderweg zagen we een groepje houtduiven, die zich door hun witte netvlekken onderscheiden van de stadsduiven. Een winterkoninkje liet zich horen, maar helaas moesten we vaststellen dat er verder vrijwel geen winterkoning in het park te horen was. Waarschijnlijk heeft het grootste deel van de populatie tijdens de vorstperiodes het loodje gelegd, want deze vogeltjes zijn geheel afhankelijk van insecten en spinnen en zo’n vorstperiode vreet energie van die kleine vogeltjes. Als de brandstof dan niet voldoende kan worden aangevuld gaan ze er aan onderdoor. Bij de flats ontdekten we een boomkruiper die zich goed liet zien en als een minispecht langs de boomstammen omhoog klauterde. Even verderop zat een paartje holenduiven. De tweede wilde duivensoort die in het park voorkomt. Op de hoek bij de rotonde van de Postjesweg liet zich even een grote bonte specht horen en aan de andere kant van de weg ontdekten we een groepje vinken dat op de bodem naar zaden zocht.

Korte tijd later kwamen we weer terug bij de kinderboerderij. Zo leverde de rondwandeling een 26tal vogels op en liet zich bij de kinderboerderij de buizerd nog een keer vliegend bewonderen langs het Getronics gebouw en boven het schooltuincomplex, terwijl hij de nodige zwarte kraaien, kauwen en meeuwen van zich af probeerde te houden. Daarbij kwam zijn grootte in verhouding tot die vogels goed tot uitdrukking. Gelukkig hield het weer zich goed en stopte het al gauw met de neerslag. Dat er op een winterse dag in het park genoeg aan vogels valt te ontdekken ook als de zon niet schijnt, hebben we deze zondag goed kunnen ervaren

Teun van Dijk

Overzicht waargenomen vogelsoorten:

Fuut Wilde eend Tafeleend Buizerd Meerkoet

Waterhoen Holenduif Houtduif Grote bonte specht Halsbandparkiet

Kokmeeuw Stormmeeuw Roodborst Heggenmus Winterkoning

Merel Koperwiek Koolmees Pimpelmees Staartmees

Boomkruiper Zwarte kraai Kauw Ekster Vink

Aalscholver

Friday, February 20th, 2009 Natuur in het park No Comments

Bodemverbetering voor vitalere eiken en esdoorns

In het park is de bodem op een aantal plaatsen te compact voor bomen om goed te kunnen groeien. Maandag start de firma BTL in opdracht van de afdeling Groen met de bodemverbetering voor een aantal eiken bij de ingang Nachtwachtlaan/Postjesweg en esdoorns westelijk van ‘t Landje, en één esdoorn ten oosten ervan.

Hierbij wordt de techniek "ploffen" gebruikt. Er wordt lucht in de bodem geleid, met plofjes wordt de grond losser gemaakt. Op deze manier lopen de boomwortels geen schade op. Ook worden meteen voedingsstoffen voor de bomen ingebracht. De bomen zullen door deze maatregelen van het stadsdeel vitaler worden.

Voor foto 1 klik hier, voor foto 2 klik hier 

 

Thursday, August 7th, 2008 Natuur in het park No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

January 2022
M T W T F S S
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Archief