Herinrichting

Impact van het nieuwe landschapsontwerp

Impact van het nieuwe landschapsontwerp voor het zuidelijk deel van het Rembrandtpark. Nadat in 2005 tweehonderd bomen werden gekapt voor de nog steeds onzekere verkeersweg, zal nu opnieuw massale bomenkap plaatsvinden. Het plan – te vinden op www.lelylaan.nl – voorziet in beperkte terugplant van jonge bomen. Het zal ongeveer twintig jaar duren voor het park volledig hersteld is. (Klik op de op basis van recente informatie bijgewerkte foto voor een vergroting).

Sunday, July 29th, 2007 Herinrichting No Comments

16 juni: Informatiewandeling Herinrichting Rembrandtpark

Op donderdag 16 juni van 14.45 tot 16.00 uur kan iedereen die dat wil meedoen aan een informatiewandeling over de herinrichting van het Rembrandtpark, die komend jaar wordt uitgevoerd. Joris Broekhuizen van Stadsdeel Slotervaart zal uitleg geven over de dunning (die gefaseerd uitgevoerd gaat worden) en over de aanleg van de nieuwe paden zoals die tijdens de inspraakavond zijn voorgesteld.
De plannen zijn uitgewerkt in overleg met de VVR.

Iedereen die meewil: svp uiterlijk dinsdag 14 juni opgeven via info@Rembrandtpark.org. Of bel 06-12649604.
Verzamelen om 14.45 in de Ruigtewei bij het Schildpaddeneiland.

Tot dan?!

Hartelijke groet,

De Vrienden van het Rembrandtpark.

Saturday, June 11th, 2005 Herinrichting No Comments

Herinrichtingsavond Rembrandtpark, 19 april 2005

Velen van jullie hebben inmiddels al een uitnodiging ontvangen of de aankondiging gezien: in het stadsdeelkantoor van Slotervaart is op 19 april om half acht een informatie- en inspraakavond over het Rembrandtpark. Deze avond is het vervolg op de roerige inspraakavond in mei vorig jaar, toen tot schrik van veel buurtbewoners een aantal ingrijpende ideeën over omlegging van de padenstructuur en aanleg van ‘thematuinen’ werden gelanceerd. Er was toen veel protest. De meeste mensen willen dat het Rembrandtpark puur en onaangetast blijft, met kronkelige paadjes en veel natuurlijk groen – het moet geen gecultiveerd publiekspark worden.

De huidige plannen zijn wat dit betreft een hele verbetering: bescheiden ingrepen om de padenstructuur te herstellen en verbeteren, praktische aanpassingen zoals ouder-vriendelijke bankjes en natuurlijke verfraaiingen van de entrees. Het zuidelijk deel van het park, waar onze strijd tegen de autoweg zich afspeelt, is helaas buiten de herinrichtingsopdracht gehouden.

De VVR heeft vanaf juli vorig jaar samen met buurtbewoners regelmatig overleg met de herinrichters gehad over de plannen. Zoals het er nu uitziet vinden wij dat dit echte verbeteringen zijn, die het karakter van het park niet aantasten maar eerder versterken.

Wel zijn we van mening dat het nog steeds deplorabele onderhoud van het park dringend moet worden verbeterd. Dit is een andere kwestie, maar ook hier zullen we – zodra de politieke strijd tegen de verkeersweg minder tijd eist – stevig de aandacht op gaan vestigen.

Wij zullen op de informatieavond aanwezig zijn, en we hopen jullie daar te zien!

Dinsdag 19 april, bedrijfsrestaurant van het stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1 (bij Station Lelylaan)

De tekening met het voorstel hangt tot die datum in de hal van het stadsdeelkantoor. Vragen: J. Broekhuizen, tel. 7989520, of per email via info@slotervaart.amsterdam.nl

Hartelijke groet,

de Vrienden van het Rembrandtpark

Friday, April 15th, 2005 Herinrichting No Comments

Verslag Herinrichting

Hierbij een verslag van het gesprek dat enkele leden van de VVR op 13 juli hebben gehad met Joris Broekhuizen en Pascal Hoogewerf van Stadsdeel Slotervaart, over de herinrichting van het Rembrandtpark.

Het betrof een uitwisseling van ideeën, zowel van de ideeën die hierover bij het stadsdeel liggen als de wensen vanuit de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark. De wensen van de VVR waren vooral gebaseerd op het Rapport van de Belangengroep Rembrandtpark.

Hoofdpunten die bij het stadsdeel tijdens dit gesprek naar voren kwamen, waren de beslissing om padenstructuurplan grotendeels terug te draaien, en het bijstellen van de plannen voor ‘thematuinen’. Dit is voor veel bewoners en bezoekers van de inspraakavond van 27 mei goed nieuws.

Het verslag is opgemaakt door Joris Broekhuizen.

De nieuwe inspraakavond voor de herinrichting is gepland in de loop van september. Datum en tijd worden nog bekendgemaakt.

Voorafgaand daaraan VVR heeft op woensdag 8 september een vervolggesprek met Joris Broekhuizen en Pascal Hoogewerf, waarbij zij meer uitgewerkte plannen zullen presenteren.

Die zullen zoveel mogelijk worden teruggekoppeld naar alle VVR-leden en andere betrokkenen.

Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
de Vrienden van het Rembrandtpark,

Wednesday, August 25th, 2004 Herinrichting No Comments

Verslag Bijeenkomst VVR en Projectburo Slotervaart

Verslag:
Bijeenkomst van vertegenwoordigers Vrienden van het Rembrandtpark en het Projectbureau van stadsdeel Slotervaart.
Datum: Dinsdag 13 juli 2004

Aanwezig: Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark: Mevr. Schöttelndreier, Dhr. Hunink, en nog een lid van de VVR

Projectbureau: Pascal Hoogewerf, Hoofd Projectbureau & Projectleider Rembrandtpark; Joris Broekhuizen, Ontwerper Openbare ruimte

De Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark (VVR) is recent opgericht en komt voort uit de belangenvereniging. Zij behartigen de belangen van een grote groep mensen die rond het park wonen en of werken en die zich intensief met de ontwikkeling van het Rembrandtpark bemoeien. Zij willen door intensiever contact met het stadsdeel nauw betrokken blijven bij en invloed uitoefenen op de plannen.
Deze bijeenkomst is bedoeld om de ideeen die er bij de vereniging leven aan het projectbureau mee te delen.

De volgende voorstellen zijn bij de bijeenkomst ter sprake gekomen en zullen binnen het stadsdeel intern worden besproken en er zal worden gekeken in hoeverre het haalbaar is om ze bij de verdere planvorming te betrekken.
Hierbij moet met klem gezegd worden dat de resultaten van eerdere bijeenkomsten met belanghebbenden en de inspraak evengoed van invloed zullen zijn en de uiteindelijke belangenafweging door de stadsdeelraad bepalend is voor het wel of niet uitvoeren van de plannen.

Naar aanleiding van de reacties op de informatie-avond wordt het padenstructuurplan aangepast.
Dit houdt in dat de kapotte paden worden gerepareerd en worden voorzien van een nieuwe deklaag, en dat waar nodig is en de knelpunten in de padenstructuur zullen worden opgelost.
De huidige structuur blijft voor het merendeel overeind. Fietspaden en voetpaden blijven gescheiden door groen. Het idee om het ´rondje Rembrandtpark´ te maken door op een paar plekken de paden met elkaar te verbinden blijft gehandhaafd.

Er moet weer zicht komen op de tuinen tussen de flats. Deze tuinen bieden veel gebruiksmogelijkheden die nu niet genoeg worden benut. Door ze weer zichtbaar te maken vanuit het park en meer kleur, in de vorm van b.v. bloemperken, toe te voegen, worden ze weer aantrekkelijk om er te verblijven.

De entree´s van het park zouden een eigen markering moeten krijgen. Een kunstzinnig bord met een plattegrond en een kaart met het hondenuitlaatgebied en alle nodige overige informatie over het park. Het bord zou een soort boog kunnen vormen. Het moet de aandacht op de entree vestigen maar wel passen bij het karakter van het park.

De Vereniging heeft het idee om aan Prinses Irene te vragen beschermvrouwe van het park te worden. En om haar te vragen een gedicht te schrijven over het park. Dit gedicht zou dan ergens in het park, bijvoorbeeld op een steen moeten komen te staan.

Het park moet een positief imago krijgen. Om dit uit te dragen zou er meer positieve publiciteit rond het park moeten komen.

De Vereniging vraagt of het mogelijk is dat picknikbanken met schaakbord blad in het park komen. Projectbureau zal de mogelijkheid hiervan onderzoeken.

De VVR vindt dat de thematuinen in conflict zijn met het hondenuitlaatgebied. En vraagt zich af of de tuinen niet te veel ruimte van het park afsnoepen. Projectbureau zegt dat de tuinen in de bestaande structuur van het park moeten worden ingepast en geen afbreuk moeten doen aan het park, maar juist een verblijfsplek of bijzonder moment langs de hoofdroute toevoegen, waar je naar toe getrokken wordt. De vereniging is het hier mee eens maar zou willen dat het meer verblijfsplekken of markante punten worden in het park, die niet zozeer afgesloten zijn. Ook met het oog op de sociale veiligheid. Bij de uitwerking van de tuinen, waarvan afgevraagd kan worden of het woord Thematuinen wel de goede benaming is, zal heel goed gekeken moeten worden naar de locatie en of ze niet teveel afgeschermd worden.

Je zakt weg waar nu de persleiding ligt (ter hoogte van de Postjeskade). Dit is gevaarlijk en hierop moet met spoed actie worden ondernomen.

Dhr. Hunink vraagt zich af of het stadsdeel meer weet over het geluidscherm dat langs de A10 wordt gebouwd. Het scherm wordt geplaatst in opdracht van Rijkswaterstaat. Joris doet navraag en zal hierop terugkomen.

Paddestoelen van de ANWB kunnen dienen als bewegwijzering in het park. Uitgangspunt is wel dat ze onderdeel moeten uitmaken van en passen bij de meubilairlijn van het park. De vereniging zal worden betrokken bij de ev. naamgeving van de paden.

Acacia´s in het park worden erg gewaardeerd. Verzoek of er meer kunnen worden geplant.
<br>Voorstel van het projectbureau is om bij de hoek Jan Evertsenstraat Orteliuskade worden nieuwe bomen te planten en gras te zaaien daar waar nu het voormalige basketbalveldje ligt. De trap zal kunnen worden afgesloten net als aan de overzijde van de weg en het pad wordt doorgetrokken tot aan de hoek J. Evertsenstraat en de Orteliuskade.

Er is een beplantingsplan in de maak voor de bosplantsoenen waar reeds gedund is. Het voorstel is om de bodem te bedekken met Stinseplanten. Deze bloeien het hele jaar door en in ieder seizoen zullen andere kleuren te zien zijn. Voorbeeld van een Stinseplant is de bosannemoon.

De vereniging krijgt een uitdraai van de ingemeten tekening van het park, die zij kunnen gebruiken als ze overleggen.
Afgesproken wordt dat na de zomervakantie (begin september) de aangepaste plannen voor het park aan de Vereniging worden gepresenteerd. Daarna zal de inspraakavond worden georganiseerd en het uiteindelijke plan zal aan de stadsdeelraadraad worden voorgelegd.


Wednesday, August 25th, 2004 Herinrichting No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Archief