Natuur in het park

Inspraakavond herinrichting Rembrandtpark Zuid

*  Op 1 maart de inspraakavond Rembrandtpark Zuid
*  Op 17 maart de terugplant van schietwilgen in het park
*  De toekomst van het Rembrandtpark

Inspraakavond herinrichting Rembrandtpark Zuid

Datum: maandag 1 maart 2010, van 19.30 tot 21.30 uur
Plaats:  Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1

Voor Rembrandtpark Zuid is een mooie groene toekomst een flinke stap dichterbij gekomen.
Samen met de VVR en andere bewoners heeft stadsdeel Slotervaart een heel groene voorlopige ontwerpschets gemaakt voor het zuidwestelijk parkdeel: bomen, met heesters, terug langs de Lelylaan, zodat de auto’s daar zo snel mogelijk weer uit zicht raken. En aanplant van veel struiken elders in het gebied. Aan de meest westelijke kant, richting Nachtwachtlaan, komen bomen in het gras, die op den duur een aaneengesloten bladerdak zullen vormen. Het fiets- en voetpad komen zoals voorheen dicht tegen de Lelylaan aan te liggen en de bouwweg wordt natuurlijk weer weggehaald. Voor de herinrichting worden geen bomen gekapt.

Van harte welkom op de inspraakavond!  Hier kunt u al uw vragen kwijt en kunt u zeggen of het beter kan. Op het stadsdeelkantoor kunt u de tekening ook nu al bekijken. Tijdens de inspraakperiode, van 17 februari t/m 30 maart 2010, kunt u verder een schriftelijke inspraakreactie naar het stadsdeel sturen.  De toekomstige stadsdeelraad van Nieuw West zal een besluit nemen over het ontwerp, een besluit voor de verkiezingen op 3 maart aanstaande is niet haalbaar. De nieuwe bomen en struiken kunnen dan komend najaar geplant worden, als het mee zit.

Op korte termijn nieuwe schietwilgen in het park

Op woensdagmorgen 17 maart, de boomfeestdag, zullen kinderen van de 7e Montessorischool 28 nieuwe schietwilgen planten, ten oosten van ’t Landje. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen in het park te verwelkomen.

Om kwart over 9 houdt wethouder Paulus de Wilt, Groen Links, een toespraak op de school. Om kwart voor 10 plaatst hij een herinneringspaal in het stuk park tegenover ’t Landje, waar de  schietwilgen komen te staan. Dan kan het planten van de bomen beginnen, op de plaats waar in het najaar van 2009 hetzelfde aantal grote bomen gekapt moest worden vanwege het risico dat ze om zouden waaien. Zie daarover het eerdere bericht d.d. 24 september 2009 op de website www.rembrandtpark.org

Tot ziens op 17 maart?

Hoe ziet de toekomst van het Rembrandtpark eruit?

Al  een tijdlang probeert de VVR hier een duidelijk beeld van te krijgen, hetgeen erg moeilijk blijkt te zijn. Er is veel gaande. Hierbij een greep uit de vele factoren die meespelen.

Vanuit de centrale stad is de Structuurvisie van Amsterdam in de maak, met grote gevolgen voor het groen en de parken in de stad. Ook zijn ideeën over de Community Playground ofwel ‘Ons Rembrandtpark’ in ontwikkeling, waar de stadsdelen Slotervaart, De Baarsjes en de centrale stad bij betrokken zijn. Tegelijkertijd werkt stadsdeel Slotervaart aan het beheerplan en het bestemmingsplan voor het park. Op 3 maart worden de verkiezingen voor de Gemeenteraad en de stadsdeelraden gehouden, gevolgd door stadsdeelfusies, waardoor alles weer anders wordt. Op verschillende niveaus leven uiteenlopende ideeën over de toekomst van de parken in het algemeen en het Rembrandtpark in het bijzonder. Variërend van een soort ‘pretpark’ met veel verstening voor miljoenen bezoekers per jaar vanuit de hele stad tot uitdrukkelijk een groen park, waar iedereen natuurlijk van mag komen genieten, maar wel in hoofdzaak op de buurt gericht. Dicht bij huis, en waar ook mensen die minder mobiel zijn rust en natuur kunnen ervaren. Juist in een stad die steeds voller gebouwd wordt.

Ondanks veel speurwerk blijft de VVR met veel vragen zitten. Een aantal daarvan is te lezen in het artikel in de Westerpost van 17 februari, dat u kunt lezen door de link aan te klikken. Zodra meer duidelijkheid over de situatie ontstaat, krijgt u opnieuw bericht. Er is nog veel meer te vertellen over ontwikkelingen rond het Rembrandtpark, als u vragen heeft, mailt u die dan gerust naar info@rembrandtpark.org, of u kunt bellen op telefoonnummer 06 – 24680850.

PS Vergeet u niet om 1 maart en 17 maart in uw agenda te zetten?

Thursday, February 18th, 2010 Herinrichting, Natuur in het park No Comments

Rembrandtparknieuws oktober 2009

Deze onderwerpen en meer vindt u in onderstaand ledenbericht:

  • De weg door het park is, in dit eerste lustrumjaar van de VVR, definitief van de baan.
  • Reden voor een feestje!
  • De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen, een nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid is op komst
  • Waterloop en viaduct
  • Twee rondleidingen
  • Data voor de agenda: 14 oktober, 8 november en 21 november 2009

Beste Rembrandtparkvriend(in),

De weg door het park definitief van de baan
Toen de stadsdeelraad van Slotervaart op 3 juni jl. op voorstel van SLT en Groen-Links besloot om de permanente weg uit het bestemmingsplan Andreas-Ensemble te schrappen, was dat al duidelijk. Nu dit besluit niet is aangevochten bij de Raad van State, is het afblazen van de weg door het zuidelijk deel van het park ook juridisch onherroepelijk geworden. De VVR heeft, samen met u, vijf jaar lang harde strijd moeten leveren om dit doel te bereiken. Uw steun is onmisbaar geweest. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Lustrum, 5 jaar VVR
Graag willen we nu samen met u een feestje vieren. Daar is nog een reden voor: de VVR bestaat vijf jaar! U bent van harte welkom om het eerste VVR-lustrum én de overwinning op zaterdagmiddag
21 november van 2 tot 5 uur
te komen vieren in de Van Eesterenzaal van Eigenwijks. Een aantal actieve leden heeft een Lustrumcommissie gevormd voor het organiseren van deze feestelijke middag. Een aparte uitnodiging ontvangt u later. De Commissie verzoekt u om nu al door te geven of u aanwezig wilt zijn, en als u iets extra’s kunt overmaken voor de lustrumviering, graag! Een beeld van het aantal gasten en de financiële mogelijkheden vergemakkelijkt de organisatie.

Telefonische aanmelding voor het lustrum graag op nummer 020 – 6167066 van de Lustrumcommissie of per mail naar info@rembrandtpark.org. Een bijdrage voor het lustrumfeest kunt u overmaken op rekeningnummer 4842992, ten name van de VVR, Orteliusstraat 231 I hoog, 1056 NR in Amsterdam, o.v.v. Lustrum.

Herinrichting zuidelijk deel Rembrandtpark
De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen. Onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Paulus de Wilt (Groen-Links) werkt stadsdeel Slotervaart aan een geheel nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid. Deze keer natuurlijk zonder weg en met echte inspraak.
De VVR zal zich sterk maken voor behoud en versterking van het ruige en boomrijke karakter van dit natuurlijkste stuk park. Met respect voor wat de Ruigtewei en de omgeving nu juist zo mooi maakt. Niet meer ingrijpen dan nodig is. Daar staat de VVR voor.

Op de ideeënavond die het stadsdeel in het najaar organiseert, kunt u duidelijk maken hoe het parkdeel er in de toekomst wat u betreft gaat uitzien. Het is van groot belang te laten horen wat u er als bewoner van vindt. Wij zullen u de datum van de bijeenkomst laten weten zodra die bekend is.

Waterloop en viaduct
De te verbreden waterloop en het nieuwe viaduct aan de oostkant van het gebied maken geen deel uit van het herinrichtingsplan. Deze staan al vast. Verbreding van de waterloop tussen de Lelylaan en het Schildpaddeneiland is waterbouwkundig noodzakelijk en zal een goede ecologische doorgang voor dieren tot gevolg hebben. Het tracé is in goed en intensief overleg met het stadsdeel zo boomsparend mogelijk bepaald, al kost het helaas nog altijd 29 bomen (in het ingetrokken ontwerp waren dat er circa honderd!).

Een mooi plan voor nieuwe aanplant als de brede waterloop eenmaal is uitgegraven, is eerder dit jaar aangenomen. De VVR is wel akkoord met het waterloopontwerp. Dit in tegenstelling tot de bouw van het nieuwe viaduct over de waterloop.

De komst van een viaduct is logisch en op zichzelf geen bezwaar. De oversized, massief betonnen constructie met onnodig grote schade voor het park die er nu komt, daar heeft de VVR bezwaar tegen. Inspraak voor bewoners over de vormgeving was er niet, de deelraad had er niets over te zeggen en juridisch was het niet tegen te houden: er was en is dus niets tegen te doen. Wel is in overleg de werkruimte teruggebracht van tien tot drie meter en in de lengterichting is het viaduct 3.5 meter ingekort. Daarvoor onze complimenten aan de betreffende medewerkers van het stadsdeel. Nu de kapvergunning onherroepelijk is geworden, worden de daarvoor aangemerkte bomen waarschijnlijk nog dit jaar gekapt en zal worden begonnen met de werkzaamheden aan waterloop en viaduct.

Rondleidingen
Coördinator Natuur- en Milieueducatie van het stadsdeel, Cor Hotting, zal op verzoek van de VVR op woensdagmiddag 14 oktober een rondleiding geven. Hij kan veel en boeiend vertellen over het park, ook in ecologisch opzicht. Vertrek om 15 uur bij de Kinderboerderij.

VVR-voorzitter Teun van Dijk is zondagmorgen 8 november weer bereid om zijn kennis over vogels met u te delen. De vogels zullen dan goed zichtbaar zijn in de dan bladerloze bomen. Start van de vogelrondleiding om 10 uur bij de Kinderboerderij.

Groenoverleg
Bij het periodieke Groenoverleg tussen VVR en de afdeling Groen van het stadsdeel hebben we onlangs kennis gemaakt met het nieuwe hoofd van de afdeling, de heer Syb Feenstra. Er is, zoals altijd, weer veel besproken. Een kleine greep hieruit is dat natuurlijk opgeschoten iepjes en iepen (zogenaamd iepopslag) worden weggehaald om iepziekte zoveel mogelijk de pas af te snijden. Verder zal de heer Feenstra zich inzetten tegen (zwerf)afval in het park. Op ons verzoek hebben we nu vuilgrijpers in bruikleen, om door te geven aan leden die zwerfvuil willen opruimen. De 29 wilgen tegenover ’t landje zijn gekapt omdat ze vanwege voetrot dreigden om te waaien en zo een gevaar vormden voor parkbezoekers. Op de boomplantdag in maart 2010 zal het stadsdeel een gelijk aantal nieuwe wilgen planten. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen dan te verwelkomen in het park.

Overig
Over het Beheerplan, de Community Playground of plan Augustinuspoort is geen actueel nieuws beschikbaar. Als er ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte.

Als u meer informatie wilt over voornoemde of andere onderwerpen geven wij die graag. U kunt hiervoor mailen naar info@rembrandtpark.org of bellen met de telefoonnummers 020-6182692 en
06– 24680850. Op dezelfde manier kunt u zich aanmelden voor de rondleidingen. Aanmeldingen zijn niet verplicht, wel prettig in verband met organisatie.

Met vriendelijke groet,
de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Verslag vogeltour op 15 februari in het Rembrandtpark

 

Vogelrondwandeling 15 februari 2009

Helaas had de zonnige zaterdag plaatsgemaakt voor een grauwe zondag. Toen zich om 10.00 uur een groep van een twaalftal personen verzameld had bij de kinderboerderij spetterde het dan ook lichte sneeuwvlokken. De verwachtingen in de weersberichten waren ook al niet hoopgevend. Gelukkig hadden deze twaalf mensen zich hierdoor niet laten afschrikken.

Meteen naast de kinderboerderij werden we verrast door een buizerd, die goed zichtbaar laag in een boom zat. Vanuit die boom konden we hem diverse keren een aanval op een regenworm zien ondernemen. Zo’n imposante roofvogel is natuurlijk een indrukwekkende start van een vogelwandeling. De andere vogels die we op de wandeling tegenkwamen waren aanzienlijk kleiner van afmetingen. We liepen naar de voormalige heemtuin waar we een paar koperwieken ontdekten. Echte wintergasten, familie van onze merels, die het hoge noorden van Rusland en Scandinavië ontvluchten in de winterperiode omdat ze daar nauwelijks aan voedsel kunnen komen bij sneeuwval. Er liet zich ook een roodborst fraai bewonderen van dichtbij en een heggenmus liet ons genieten van zijn eerste lentezang. Ook bij de kinderboerderij werden we getrakteerd op de zang van een heggenmus, maar de aandacht werd toen teveel afgeleid door de buizerd.

Bij het bruggetje zat een flinke groep vogels in een wak, want het had vannacht weer gevroren en het meeste water lag onder een laag ijs. In het wak zwommen behalve wilde eenden ook drie tafeleenden, twee mannetjes en een vrouwtje. Deze doorgaans schuwe vogels lieten zich nu van heel dichtbij bekijken. Ook zwommen er nog meerkoeten met hun witte bles en een waterhoentje met een rode bles en een groene snavelpunt. We konden door de kleine afstand goed de diverse zwempoten van deze vogels vergelijken. Bij de volgende brug besteedden we vooral aandacht aan de meeuwen, kokmeeuwen en stormmeeuwen. Door het meegebrachte brood konden we deze heel mooi dichtbij lokken, waardoor de veranderende koptekening van de kokmeeuwen goed zichtbaar werd. Meeuwen hebben drie jaar een jeugdkleed, pas daarna krijgen ze hun volwassen verentekening. We konden de verschillende bruintinten van de tweede en derde jaars vogels nu goed zien en vergelijken met de volwassen vogels. Aan de andere kant van de brug zwom een paartje futen.

In het wak onder het viaduct van de Postjesweg zwom tussen de eenden ook een aalscholver. In het zuidelijk parkdeel zagen we naast pimpel- en koolmezen ook een groepje staartmezen. En was duidelijk te zien hoe die vogels aan hun naam waren gekomen. Via de zuidkant van de vijver liepen we richting flats Nachtwachtlaan. Onderweg zagen we een groepje houtduiven, die zich door hun witte netvlekken onderscheiden van de stadsduiven. Een winterkoninkje liet zich horen, maar helaas moesten we vaststellen dat er verder vrijwel geen winterkoning in het park te horen was. Waarschijnlijk heeft het grootste deel van de populatie tijdens de vorstperiodes het loodje gelegd, want deze vogeltjes zijn geheel afhankelijk van insecten en spinnen en zo’n vorstperiode vreet energie van die kleine vogeltjes. Als de brandstof dan niet voldoende kan worden aangevuld gaan ze er aan onderdoor. Bij de flats ontdekten we een boomkruiper die zich goed liet zien en als een minispecht langs de boomstammen omhoog klauterde. Even verderop zat een paartje holenduiven. De tweede wilde duivensoort die in het park voorkomt. Op de hoek bij de rotonde van de Postjesweg liet zich even een grote bonte specht horen en aan de andere kant van de weg ontdekten we een groepje vinken dat op de bodem naar zaden zocht.

Korte tijd later kwamen we weer terug bij de kinderboerderij. Zo leverde de rondwandeling een 26tal vogels op en liet zich bij de kinderboerderij de buizerd nog een keer vliegend bewonderen langs het Getronics gebouw en boven het schooltuincomplex, terwijl hij de nodige zwarte kraaien, kauwen en meeuwen van zich af probeerde te houden. Daarbij kwam zijn grootte in verhouding tot die vogels goed tot uitdrukking. Gelukkig hield het weer zich goed en stopte het al gauw met de neerslag. Dat er op een winterse dag in het park genoeg aan vogels valt te ontdekken ook als de zon niet schijnt, hebben we deze zondag goed kunnen ervaren

Teun van Dijk

Overzicht waargenomen vogelsoorten:

Fuut Wilde eend Tafeleend Buizerd Meerkoet

Waterhoen Holenduif Houtduif Grote bonte specht Halsbandparkiet

Kokmeeuw Stormmeeuw Roodborst Heggenmus Winterkoning

Merel Koperwiek Koolmees Pimpelmees Staartmees

Boomkruiper Zwarte kraai Kauw Ekster Vink

Aalscholver

Friday, February 20th, 2009 Natuur in het park No Comments

Bodemverbetering voor vitalere eiken en esdoorns

In het park is de bodem op een aantal plaatsen te compact voor bomen om goed te kunnen groeien. Maandag start de firma BTL in opdracht van de afdeling Groen met de bodemverbetering voor een aantal eiken bij de ingang Nachtwachtlaan/Postjesweg en esdoorns westelijk van ‘t Landje, en één esdoorn ten oosten ervan.

Hierbij wordt de techniek "ploffen" gebruikt. Er wordt lucht in de bodem geleid, met plofjes wordt de grond losser gemaakt. Op deze manier lopen de boomwortels geen schade op. Ook worden meteen voedingsstoffen voor de bomen ingebracht. De bomen zullen door deze maatregelen van het stadsdeel vitaler worden.

Voor foto 1 klik hier, voor foto 2 klik hier 

 

Thursday, August 7th, 2008 Natuur in het park No Comments

Zieke iepen in het park

De afdeling Groenbeheer van het stadsdeel heeft 17 zieke iepen in het park aangetroffen, langs het fiets/voetpad naar de Postjesweg bij verzorgingshuis Nieuw Vredenburgh.

De met iepziekte besmette bomen worden zo spoedig mogelijk gekapt, waarschijnlijk aanstaande maandagmorgen. Dit om besmetting van andere bomen te voorkomen.

Friday, July 25th, 2008 Natuur in het park No Comments

Kattenstaart in het Rembrandtpark

 

Wednesday, April 23rd, 2008 Natuur in het park No Comments

Bericht: iepenkap wegens ziekte

In het Rembrandtpark worden deze week vier iepen gekapt wegens iepenziekte. De afdeling groenbeheer van Stadsdeel Slotervaart heeft de VVR daarvan op de hoogte gesteld. Iepenziekte is heel erg besmettelijk, en direct kappen is de enige mogelijkheid. Het gaat om twee iepen bij het recent geplaatste kunstwerk ‘de Schelp’ in het middendeel van het park, en twee iepen bij het Landje. Daar wordt ook meteen een wilg gekapt die de watermerkziekte heeft.

De bomen zijn gecontroleerd op nesten.

Uitstel van de weg

Onze strijd voor het park, waarbij jullie ons nu een jaar lang hebben gesteund, lijkt eindelijk vruchten af te gaan werpen. Woensdag 8 juni besloot de deelraad Slotervaart dat de afslag voorlopig niet doorgaat. De duur is nog onduidelijk, maar vermoedelijk wordt het een kwestie van jaren. De raad stemde na een bewogen discussie – voor het oog van weer een volle tribune! – met een grote meerderheid van 16-5 vóór het op de lange baan schuiven van de beslissing. Alleen de VVD was tegen. Stadsdeelvoorzitter Henk Goettsch gaat de komende maand onderhandelen met projectontwikkelaar Proper Stok. Daarna zal de deelraad op 13 juli beslissen hoe lang het uitstel wordt.

Tuesday, June 21st, 2005 Natuur in het park No Comments

Extra nieuws Commissievergadering 6 juni/VVR vogelrondleiding 5 juni

Beste Parkvrienden,

Afgelopen dagen kregen jullie onderstaande oproep voor de beslissende stadsdeelvergaderingen op 6 en 8 juni. Hier zal besloten worden of er wel of geen afslag van de Lelylaan door het park komt.

Inmiddels is bekend geworden dat op de Raadscommissievergadering van maandag 6 juni, waar het beslissende debat over de weg zal worden gevoerd, verschillende organisaties hun visie op onze zaak zullen presenteren. Behalve Milieucentrum-directeur Erwin Knijnenburg zal ook de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling het advies toelichten dat zij deze week over de weg zal uitbrengen.

Heet hangijzer wordt het verkeersrapport: hierover zal de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer een toelichting geven. Dit punt zal mogelijk veel stof doen opwaaien want de samenvatting is niet in overeenstemming met de inhoud van het rapport. Uit het rapport zelf blijkt duidelijk dat de verkeersweg absoluut niet nodig is!

Nu zijn het de financiële belangen van projectontwikkelaar Proper Stok, die als argument voor aanleg van de weg moeten dienen.

Kortom het wordt een hete en beslissende discussie op 6 juni. Op basis van wat hier gebeurt zullen de deelraadsleden hun standpunt bepalen, en op 8 juni een definitief besluit nemen.

We hopen jullie allemaal op één of beide data te zien op het stadsdeelkantoor, Pieter Calandlaan 1 (bij station Lelylaan). Aanvang: half 8.

Voor iedereen die naast de strijd voor ons park ook graag iets leuks wil: Zondagochtend 5 juni geeft vogeldeskundige Teun van Dijk een vogel-rondleiding in het Rembrandtpark. Onder meer zullen we veel broedende paartjes en wsch. ook halsbandparkieten zien. Verzamelen om 8.30 bij het bankje tussen de twee bruggetjes bij de Montessorischool.

Hartelijke groet,

De Vrienden van het Rembrandtpark.

Tuesday, May 31st, 2005 Natuur in het park No Comments

Nieuwtjes over de parkieten en andere vogels in het Rembrandtpark

Hierbij misschien nog wat interessante nieuwtjes. Het kunstwerk in het Rembrandtpark dat onlangs een plek heeft gekregen is afkomstig van het voormalige Andreasziekenhuis. Het heet ‘schelpvorm’ en is gemaakt door Rob Schreefel. Volgens de informatie van het stadsdeel Slotervaart aan de klankbordgroep is het tijdelijk in het Rembrandtpark geplaatst.

Dan kreeg ik een informatietijdschrift van SOVON waarvoor ik vogels inventariseer. Afgelopen najaar is er een landelijke halsbandparkietentelling uitgevoerd. Helaas onder barre regenomstandigheden, maar het bleek dat er tussen de op dat moment in het Rembrandtpark slapende halsbandparkieten maar liefst 36 Alexanderparkieten zaten. Dit zijn een slag grotere parkieten, die er verder nagenoeg hetzelfde uitzien als de halsbandparkiet. Ze maken een harder en lager geluid.

Zoals misschien bekend slapen alle Amsterdamse parkieten dagelijks op een vaste plaats, dit wisselt echter gedurende het jaar. Zo slapen ze op de kop van het haventje van de Sloterplas bij de Noordzijde, langs de tennisbaan aan de Burg. Cramergracht, bij de schooltuin in het Rembrandtpark en tegenwoordig ook in Amsterdam-Noord. Op het moment van de landelijke telling, zat een groot deel van de Amsterdamse halsbandjes in het Rembrandtpark. De totale Amsterdamse populatie kwam maar liefst op 1800 halsbandparkieten! Het blijven natuurlijk wel exoten die hier eigenlijk niet thuishoren, maar zich kennelijk wel heel goed aan de omstandigheden kunnen aanpassen.

[Aanvulling:]

Tja, dankzij die parkietentelling staat het Rembrandtpark nu ook bij SOVON in the picture. In het hele land is van die Alexanderparkieten-concentratie melding gemaakt in hun kwartaalblad.

Vanmorgen kwam ik trouwens op mijn weg naar school bij de vijver nabij ‘Het Landje’ een vrouwtje bergeend tegen. Nog nooit eerder heb ik een bergeend in het Rembrandtpark gesignaleerd. Nou weet ik niet of ze op de kinderboerderij in het park bergeenden houden. Want deze vogels worden soms in waterwildcollecties gehouden. In dat geval zou het om een ontsnapt exemplaar gaan. Het zijn flinke, voornamelijk witte, eenden met een groene kop en wat donkere strepen over de rest van hun lijf. Ze hebben een oranje snavel en het mannetje heeft een knobbel bovenaan de snavel. In tegenstelling tot alle andere eenden zien de vrouwtjes en mannetjes er dus vrijwel identiek uit. Bergeenden nestelen in holen. In natuurgebieden gebruiken ze voornamelijk oude, verlaten konijnenholen, maar soms gebruiken ze ook in onbruik geraakte buisconstructies, zoals in het westelijk havengebied achtergebleven buizen van opspuitwerkzaamheden.

Op het eilandje in dezelfde vijver zit momenteel voortdurend een aalscholver die daar zijn veren na de visjacht laat drogen. Aalscholvers zijn een soort zwemmende reigers die echter geen waterafstotende veren hebben. Ze moeten daarom na elke zwempartij hun verenpak drogen. Ze zitten dan als potloodventers op de oever of op een paal met hun vleugels wijd uitgespreid.

Groetjes, Teun van Dijk

Tuesday, April 19th, 2005 Natuur in het park No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

July 2020
M T W T F S S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archief