Referendum Hoofdgroenstructuur

Beste parkvrienden,

Op 6 juni mag u naast het uitbrengen van uw stem voor het Europese Parlement, ook voor of tegen het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur stemmen.

Dat besluit is een ingewikkeld document van 89 pagina’s. Niet iets om even snel te lezen.

Een handreiking vanuit het bestuur van de VVR is daarom wellicht zinvol. Het gaat hierom:

De gemeentelijke overheid heeft zichzelf de afgelopen jaren niet bepaald betrouwbaar getoond in het respecteren van afspraken over ruimtelijke ordening. Dat speelt op heel veel plekken in Amsterdam. Denk bijvoorbeeld aan de voorgenomen bouw van een nieuwe Meervaart in de Sloterplas en de perikelen m.b.t. de Lutkemeer, namelijk om daar een groot distributiecentrum te realiseren.

Meedoen aan het referendum is goed om het gemeentebestuur te laten beseffen dat de betekenis, de beleving van groengebieden, groenstroken, parken en biodiversiteit belangrijk is.

Maar welk vakje kleuren we dan in?

Het gemeentebestuur adviseert: vóór. Maar de rode lijn in het voorgenomen besluit is, dat het gemeentebestuur zichzelf de vraag lijkt te hebben gesteld: hoe kunnen we het ‘groen’ het beste gebruiken? Hoe halen we er het meeste rendement uit? Welke voorzieningen kunnen we in de Hoofdgroenstructuur (waar het Rembrandtpark een onderdeel van vormt) kwijt, zodat we in de stedelijke omgeving zoveel mogelijk woningen kunnen bouwen?

Dat is een makkelijk argument, want het is algemeen bekend dat er een groot tekort aan woningen is. De grond in de stedelijke omgeving levert de gemeente inkomsten op.

Uit het voorgenomen besluit blijkt ook dat het gemeentebestuur zich in het voorgenomen besluit vooral niet te veel wil vastleggen. Het wil het groen wel beschermen, maar zichzelf ook veel vrijheid geven om, bij gebrek aan een degelijke visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, ad-hoc functies toe te staan en in het groen te rommelen. Er zijn dan ook heel goede argumenten om tégen te stemmen.

De mensen die het initiatief hebben genomen om het referendum aan te vragen hebben het voorgenomen besluit over de Hoofdgroenstructuur grondig gelezen.

Op basis van degelijke argumenten concluderen zij: Ben je VOOR het groen? Stem dan TEGEN.

Voor wie nog beter geïnformeerd aan het referendum wil deelnemen, is een bezoek aan de website https://rhgs.nl/ (referendum hoofdgroenstructuur) zeker aan te raden.

Vriendelijke groet,

Bestuur Vrienden van het Rembrandtpark.

Tuesday, May 28th, 2024 Algemeen, Nieuwsbrief No Comments

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering woensdag 5 juni om 20 uur

Beste VVR vriend(in),

Hierbij nodigt het bestuur van de VVR u uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Datum: woensdag 5 juni 2024
Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur (lezen notulen en jaarverslag)
Plaats: Ru Paré community, Chris Lebeaustraat 4, in Amsterdam. Let op, dit is direct naast het August Allebéplein.  Dit voormalige Ru Paré-schoolgebouw kunt u het beste betreden via het schoolplein, waar u een grote buitentrap ziet. Die loopt u op om binnen te komen.

Op de vergadering bespreken we graag de gebruikelijke zaken die de vereniging betreffen, zoals bijvoorbeeld het jaarverslag en het financiële overzicht van 2023, en voorts de actuele onderwerpen, zoals de ontwikkelingen rondom de Stadsboerderij, het Ringparkgebouw en de broedvogels. Graag horen we op de ALV uw mening.

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering, of vragen stellen, via info@rembrandtpark.org of telefonisch op nummer 020-6141492.

We stellen uw aanmelding via bovenstaande gegevens erg op prijs.
Overigens is de ledenvergadering alleen toegankelijk voor leden.

Agenda
1. Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen.

2. Goedkeuring notulen ALV 2023 en bespreking  jaarverslag 2023.

3. Financieel jaarverslag 2023, de begroting 2024, het verslag van de kascontrolecommissie en de samenstelling van de nieuwe kascontrolecommissie.

4. Herverkiezing Vincent de Jong; verkiezing Annette Brederoo.

5. Actuele ontwikkelingen, zoals Ringparkgebouw.

6. Parkconciërge Michel Aaij zal vertellen wat zijn functie inhoudt en wat hij in die functie ervaart in het Rembrandtpark

7. Rondvraag en sluiting.

NB:

De banken hebben de acceptgiro afgeschaft. Als u de contributie nog niet betaald heeft voor dit jaar wordt u vriendelijk verzocht zelf een overschrijving te maken naar bankrekening NL24INGB0004842992 t.n.v. Ver. Vrienden Rembrandtpark.

U kunt ook zelf uw bank een machtiging geven om jaarlijks de contributie van € 5,- of meer over te maken naar onze bankrekening, dan heeft u er geen omkijken naar.

Graag tot ziens op woensdag 5 juni.

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark.
p/a Tutein Noltheniusstraat 3 hs, 1065EZ  Amsterdam
Telefoon: 020-6 14 14 92
E-mail: info@rembrandtpark.org

Tuesday, May 21st, 2024 Algemeen No Comments

Vogelexcursie zondag 10 maart 2024 – herinnering

Op zondag 10 maart gaan we weer een vogelrondleiding door het park houden.

Er zijn nog een paar deelnemersplekken vrij!

We vertrekken om 10.00 uur vanaf de ingang van de kinderboerderij. Omdat het aantal deelnemers wel begrensd is, is aanmelding voor deze excursie noodzakelijk.

Dit kan via e-mail: tr.vandijk@planet.nl  of telefonisch via 020-6141492

Als het weer langdurige regen te zien geeft, zal de excursie geen doorgang vinden. Het meenemen van een verrekijker verdient wel aanbeveling. (misschien van een bekende lenen)

Wednesday, March 6th, 2024 Algemeen, Natuur in het park No Comments

Schoonmaakactie Rembrandtpark 23 maart 2024

We gaan het weer doen! We gaan het Rembrandtpark schoonmaken op zaterdag 23 maart van 11-13 uur. De inloop is vanaf 10.45 en om 12.45 staat er een lunchpakketje klaar met dank aan de Gemeente en Het Landje.
Het park ligt vol troep en we kunnen het nu nog zien voordat alles groen wordt. Help ons dit mooie park schoon te maken. Vorig jaar waren we met ruim 30 personen en we hebben ongelofelijk veel troep uit het park kunnen ophalen. 

Daarbij was het erg gezellig en gaf het voldoening. Een goed humeur en mooi weer doen wonderen.

Monday, March 4th, 2024 Algemeen No Comments

Plant van de maand: Gewoon sneeuwklokje

In de vorige plant van de maand beloofde ik na winterakoniet weer een stinsenplant. Het wordt Gewoon sneeuwklokje, net als winterakoniet een voorbode van de lente. Maar wat is een stinsenplant eigenlijk?

Een stins was een 14e-eeuwse stenen woontoren in Friesland. In de toren kon een rijke familie zich in veiligheid brengen. De torens lagen op door mensen verhoogde gronden in het landschap. Er werd aarde aangevoerd, er werden bomen geplant, er werd gegraven en bemest. En in dat specifieke milieu werden aantrekkelijke soorten geplant. In de loop der tijd verdwenen of veranderden de stinsen. Ze transformeerden tot klooster, landhuis of er werd een kerk of herenboerderij gebouwd. Het specifieke milieu bleef, wat botanici nu stinsenmilieu noemen.

De term stinsenplant werd vermoedelijk voor het eerst gebruikt door botanicus dr. Jacob Botke. In 1932 viel het hem op dat op plaatsen waar ooit stinsen stonden, in het voorjaar van die aardige bloempjes groeiden. Rondom de Schierstins in Veenwouden noemden de mensen het daar groeiende Haarlems klokspel ‘stinsenblomkes’ (stinse-stiens.nl).

Samengevat is een stinsenplant een wilde plant uit een ander deel van Europa (of een ander deel van Nederland) die zich natuurlijk gedraagt. Het door mensen ‘gemaakte’ specifieke milieu is een luchtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vochtige, humusrijke grond (klei, veen of zand). Buiten dit stinsenmilieu groeit de plant niet.

Niet alleen in Friesland verbeterde men de bodem en plantte men bolgewassen uit Midden en Zuid-Europa. Stinsenplanten groeien ook op landgoederen in andere delen van het land. Met de verstedelijking breidde het stinsenmilieu zich uit naar onze parken. In het Rembrandtpark zijn de iets hoger gelegen delen aan de randen het meest geschikt.

Gewoon sneeuwklokje (Galántus nivális)

Gewoon sneeuwklokje heeft een bol waaruit twee smalle groenblauwe bladen groeien. De bloem hangt aan een dunne ongebladerde bloemsteel en bestaat uit zes bloemdekbladen, 3 lange en daarbinnen 3 kortere met een groene hartvormige tekening. De groene bloeistengel draagt bij aan de fotosynthese. Dat gaat ook door als de bladen al zijn afgestorven na verloop van de lente.

In Nederland vormt de plant meestal geen zaad, omdat zo vroeg in het jaar nog maar weinig insecten actief zijn om de bloemen te bestuiven. Vroeg vliegende bijensoorten kunnen echter stuifmeel en nectar uit de bloem verzamelen. De bloem schijnt zelfs bij mooi zonnige weer extra wijd open te gaan. Vermeerdering vindt plaats via de bollen. Een bol heeft meerdere jaren onder de grond nodig om genoeg kracht op te bouwen voor een bloeistengel. Daarom werden sneeuwklokjes geteeld in bossen en niet op akkers. De bolletjes komen wel eens terecht in het tuinafval. Dat tuinafval wordt op zijn beurt soms in plantsoenen of bermen gegooid. Geregeld slaan die aan, en zo veroveren ze een nieuwe groeiplaats.

Van oorsprong groeide de plant in Zuidwest-Azië en Midden-Europa, en eindigde het verspreidingsgebied in Normandië. In 2010 vonden wij de soort niet in het Rembrandtpark, dus we hebben hem niet opgemerkt óf hij is er vrij recent terecht gekomen. Of dat bewust of onbewust gebeurde weten we niet, maar ik hoop dat de soort zichzelf uitbreid.

In het Rembrandtpark groeit ook groot sneeuwklokje. Die soort heeft bredere bladen en twee, in plaats van één, groene vlek op de binnenste bloemdekbladen. Vermoedelijk is groot sneeuwklokje aangeplant in 2010 of 2011.

Het sneeuwklokje is giftig. Het bevat de stof galantamine, net als narcissen. Galantamine wordt gebruikt in medicijnen die de symptomen van de ziekte van Alzheimer kunnen verminderen.

Friday, March 1st, 2024 Natuur in het park No Comments

Vogelexcursie zondag 10 maart 2024

Op zondag 10 maart gaan we weer een vogelrondleiding door het park houden.

We vertrekken om 10.00 uur vanaf de ingang van de kinderboerderij. Omdat het aantal deelnemers wel begrensd is, is aanmelding voor deze excursie noodzakelijk.

Dit kan via e-mail: tr.vandijk@planet.nl  of telefonisch via 020-6141492

Als het weer langdurige regen te zien geeft, zal de excursie geen doorgang vinden. Het meenemen van een verrekijker verdient wel aanbeveling. (misschien van een bekende lenen)

Tuesday, February 20th, 2024 Algemeen, Natuur in het park No Comments

Campagne ‘Red ons Groen’

Beste parkvrienden,

Misschien is het u bekend dat er al jaren gestreden wordt om de (biologische) Lutkemeerpolder te behoeden voor bebouwing. Ik ben één van de betrokkenen. 

De komende 1,5 maand maanden zullen doorslaggevend zijn. Alle rechtszaken verloren we, maar de rechter heeft wel bevolen nog eens te kijken of de bestemming ‘bedrijven’ niet toch terug moet naar ‘agrarisch’. Ergens in maart zal daar naar verwachting over gestemd worden. Dat is dus de laatste kans het groene gebied vlakbij Osdorp te redden. 

Dit kan alleen lukken als héél véél Amsterdammers meedoen met het steunen van het plan ‘Voedselpark’, dat geheel uitgewerkt is en door ons aangedragen als groen alternatief voor het bedrijventerrein, waar o.a. een gigantisch distributiecentrum zal verrijzen. 

Aangezien we verwachten dat leden van parkverenigingen een echt ‘groen hart’ hebben, vragen we u dan ook mee te helpen deze informatie bij hen te doen landen.

Op deze veilige link kun u klikken voor meer informatie en om mee te doen: https://voedselparkamsterdam.email-provider.eu/web/09ifafkc0v/fx3ls3gr1h/atswpeevbk/cte7iuwrxu

Alvast enorm veel dank, ook namens alle mensen van Red ons Groen!

Hartelijke groet, Eva de Rijk 

Vrienden van het Rembrandtpark

Friday, February 16th, 2024 Algemeen, Nieuwsbrief No Comments

Plant van de maand: de Winterakoniet

Eerst even voorstellen

Ik ben Bertien Besteman. Ik ben ecoloog en werk voor mijn adviesbureau b&d Natuuradvies.

Rond 2006 mochten we voor Stadsdeel Slotervaart de natuur in het Rembrandtpark monitoren. Eén monitoringsonderdeel was: de planten.

In ongeveer 2008 kwam ik in aanraking met de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark en ik kreeg goed contact met Teun van Dijk, die mij geregeld onderzoeksgegevens verstrekte, en antwoord gaf op mijn vragen over vogels en vogelmonitoring.

Tot 2018 vroeg het stadsdeel, inmiddels Nieuw-West, ons af en toe onderzoek te doen of het park te inspecteren, wat ik met diverse collega’s deed. Mijn kennis over het park is dus misschien wat gedateerd, maar de planten die ik zal beschrijven zijn dat natuurlijk niet.

Winterakoniet

Nu zelfs in West-Nederland de temperatuur rond het vriespunt ligt, kan ik niet anders dan een plant kiezen die hoort bij de winter. Winterakoniet kan al in december bloeien, met de gele bloempjes boven een groene kraag. Die kraag bestaat eigenlijk uit drie, ingesneden, bladeren. De bloemen ontspruiten aan een knolvormige wortelstok. Er is niet altijd een bloem, er kan ook enkel een handvormig ingesneden blad verschijnen. Hier op de foto zijn de bloempjes gesloten tegen de regen, maar bij droger weer kun je in de zestallige bloemkroonbladen met veel meeldraden kijken. Hiervoor moet je wel door de knieën, de winterakoniet wordt namelijk niet hoger dan enkele centimeters.

De soort behoort tot de ranonkelfamilie en groeit op beschaduwde plaatsen op voedselrijke grond. Hij zorgt dat hij voldoende licht krijgt door te groeien en bloeien voordat er te veel schaduw komt, doordat de bomen boven hem bladeren krijgen.

De soort in het Rembrandtpark is in 1992 ingezaaid aan de kant van de Nachtwachtlaan en Staalmeesterslaan. Het is mooi om te zien dat er nu verspreid door het park een populatie groeit van duizenden planten. In 2010 vonden wij de soort op 8 plaatsen.

Winterakoniet komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuidoost-Europa, en is lang geleden ingevoerd om de zogenaamde stinzen (middeleeuwse stenen woontoren in Friesland en Groningen) mee te verfraaien. Het is dus een echte stinzenplant.

Wat is een stinzenplant? De volgende plant van de maand zal er óók een zijn, er is dan ongetwijfeld ruimte om dat te beschrijven.

Thursday, February 1st, 2024 Natuur in het park No Comments

Meer groeiruimte voor een gezonder Rembrandtpark

Graag delen we onderstaand bericht van de gemeente Amsterdam over het Rembrandtpark.

Begin februari starten we met de werkzaamheden om bomen en beplanting in het Rembrandtpark meer groeiruimte, licht en voedingsstoffen te geven.

Waarom dit nodig is

Het Rembrandtpark is verdeeld in bosjes. De bosjes zijn nog geen 50 jaar oud. Bij de aanleg zijn veel bomen op een klein oppervlakte geplant. Dit is gedaan om snel een groen park te krijgen. Op dit moment vormen de bomen een dicht bladerdak, waardoor te weinig licht valt op de bodem. Hierdoor kunnen jonge bomen en de kruiden- en struikenlaag op de bodem zich slecht ontwikkelen. Deze zijn van belang voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Wat we gaan doen

Voor elk bosje bepalen we welke bomen we kunnen en willen behouden. Dit zijn vaak soorten die oud kunnen worden, zoals de eik of de beuk. We verwijderen de bomen die de groei van deze bomen in de weg zitten. We letten er hierbij op dat we zo weinig mogelijk bomen verwijderen per bosje. We halen alleen bomen weg, waar dit echt nodig is. We verwerken het hout dat vrijkomt als schuilplaats voor dieren en voedsel voor beplanting. Zo ontstaat een gesloten kringloop in het park.

Uitvoering en planning

Elk jaar dunnen we ongeveer een kwart van de bosjes. Dit gebeurt meestal tussen november en april, wanneer bomen geen nieuwe bladeren aanmaken. En we de natuur het minste verstoren. Na 4 jaar zijn alle bosjes aan de beurt gekomen en begint de cyclus opnieuw. Begin februari starten we met het eerste tijdvak. We verwachten eind februari klaar te zijn.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Monique Stolp via, M.stolp@amsterdam.nl

Wednesday, January 31st, 2024 Natuur in het park No Comments

Nieuwjaarsgroet Vrienden Rembrandtpark

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark wenst u een fijne jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2024!

Sunday, December 31st, 2023 Algemeen No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

July 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Archief