Bomenkap

Plan Stadsboerderij is in de inspraak, inloopavond op dinsdag 9 juni 2015

11203726_1013671651984107_7670188151495819805_n

Inloopavond Stadsboerderij

Wanneer: Dinsdag 9 juni aanstaande, van 19 uur tot 20.30 uur
Waar: De Schooltuinen op adres Staalmeesterslaan 435
Onderwerp: Uitgangspunten voor Stadsboerderij Rembrandtpark

Stadsdeel Nieuw-West is al een tijd bezig met het plan om de kinderboerderij en de schooltuinen in het park samen te voegen tot een zgn. Stadsboerderij. Er komen nieuwe, gezamenlijk te gebruiken gebouwen, globaal tussen de huidige kinderboerderij en de schooltuinen in. De tuinen blijven waar ze nu zijn.

De concept nota van uitgangspunten is nu in de inspraak. U kunt hem hier lezen.

Tijdens de inloopavond op dinsdag as. kunt u er medewerkers van het stadsdeel vragen over stellen, en zeggen wat u ervan vindt. Dat geldt als mondelinge zienswijze. De gesprekken zijn individueel. Er komt geen centraal gedeelte met een presentatie of iets dergelijks.

Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen t/m 23 juni aanstaande. Hoe dat in zijn werk gaat, ziet u door hier te klikken.

Positief en negatief

Als VVR zien we zeker positieve punten in het plan.

Om er een paar te noemen: vernieuwing van de ruim veertig jaar oude gebouwen. Die komt ook het welzijn van de dieren ten goede. Gezamenlijk gebruik van de gebouwen, en overige samenwerking heeft ook zo zijn voordelen. Verder is er veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Aan de andere kant hebben we een groot probleem met de nota: bomenkap. Om te beginnen stelt de nota dat alle bomen met een levensverwachting tot tien jaar in het plangebied gekapt worden. De meeste daarvan staan in de voormalige heemtuin. Wij willen dat ze zo lang mogelijk blijven staan, in principe tot aan hun natuurlijke levenseinde.

Daarnaast moet er een nieuwe entree vanaf de Jan Evertsenstraat ter hoogte van de Staalmeesterslaan komen, en meer inkijk vanaf de hele straat langs het park. Ook binnen het park zijn doorkijkjes voorzien (zichtlijnen). Voor dit alles zouden desnoods gezonde bomen opgeofferd moeten worden. Nou, dat zien wij echt anders. Dat hebben we het stadsdeel al eerder laten weten. Wij hebben voorgesteld om ‘om bomen heen’ te denken.

We zijn het kortom niet eens met wat er nu over bomenkap in het stuk staat. Inmiddels is echter afgesproken dat dit punt nader wordt uitgewerkt in het latere programma van eisen. Een creatieve invalshoek kan uitkomst bieden. Je kunt bij voorbeeld ook een wat opener beeld creëren door ‘struikenkap’ in plaats van bomenkap. We wachten verder overleg en uitwerking af. Voorlopig zijn we voorzichtig optimistisch dat er een goed resultaat uit de bus komt.

Saturday, June 6th, 2015 Bomenkap, Herinrichting No Comments

Werk aan het park

Momenteel wordt er in het noordelijk parkdeel hard gewerkt aan wat wordt genoemd Terras en Balkon.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het drassige veld wordt opgeknapt voor optimaal gebruik. Ook de aangrenzende bosschage die stond te verdrinken, krijgt een betere afwatering. De werkzaamheden zullen minstens tot juli duren, maar daarna moet het nieuw ingezaaide gras nog de tijd krijgen om goed uit te groeien. Straks is dit deel van het park dè plek om te picknicken, te spelen en te dromen aan het water.

Daar zijn we als VVR heel blij mee, maar de gemeente wil dit terrein ook gebruiken voor festivals. En hoe zit het dan met onze dromen of worden dit dan nachtmerries? › Continue reading

Wednesday, March 18th, 2015 Bomenkap, Herinrichting 1 Comment

Rembrandtparknieuws oktober 2009

Deze onderwerpen en meer vindt u in onderstaand ledenbericht:

 • De weg door het park is, in dit eerste lustrumjaar van de VVR, definitief van de baan.
 • Reden voor een feestje!
 • De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen, een nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid is op komst
 • Waterloop en viaduct
 • Twee rondleidingen
 • Data voor de agenda: 14 oktober, 8 november en 21 november 2009

Beste Rembrandtparkvriend(in),

De weg door het park definitief van de baan
Toen de stadsdeelraad van Slotervaart op 3 juni jl. op voorstel van SLT en Groen-Links besloot om de permanente weg uit het bestemmingsplan Andreas-Ensemble te schrappen, was dat al duidelijk. Nu dit besluit niet is aangevochten bij de Raad van State, is het afblazen van de weg door het zuidelijk deel van het park ook juridisch onherroepelijk geworden. De VVR heeft, samen met u, vijf jaar lang harde strijd moeten leveren om dit doel te bereiken. Uw steun is onmisbaar geweest. Nogmaals hartelijk dank daarvoor!

Lustrum, 5 jaar VVR
Graag willen we nu samen met u een feestje vieren. Daar is nog een reden voor: de VVR bestaat vijf jaar! U bent van harte welkom om het eerste VVR-lustrum én de overwinning op zaterdagmiddag
21 november van 2 tot 5 uur
te komen vieren in de Van Eesterenzaal van Eigenwijks. Een aantal actieve leden heeft een Lustrumcommissie gevormd voor het organiseren van deze feestelijke middag. Een aparte uitnodiging ontvangt u later. De Commissie verzoekt u om nu al door te geven of u aanwezig wilt zijn, en als u iets extra’s kunt overmaken voor de lustrumviering, graag! Een beeld van het aantal gasten en de financiële mogelijkheden vergemakkelijkt de organisatie.

Telefonische aanmelding voor het lustrum graag op nummer 020 – 6167066 van de Lustrumcommissie of per mail naar info@rembrandtpark.org. Een bijdrage voor het lustrumfeest kunt u overmaken op rekeningnummer 4842992, ten name van de VVR, Orteliusstraat 231 I hoog, 1056 NR in Amsterdam, o.v.v. Lustrum.

Herinrichting zuidelijk deel Rembrandtpark
De bomen langs de Lelylaan kunnen nu weer terugkomen. Onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Paulus de Wilt (Groen-Links) werkt stadsdeel Slotervaart aan een geheel nieuw herinrichtingsplan voor Rembrandtpark Zuid. Deze keer natuurlijk zonder weg en met echte inspraak.
De VVR zal zich sterk maken voor behoud en versterking van het ruige en boomrijke karakter van dit natuurlijkste stuk park. Met respect voor wat de Ruigtewei en de omgeving nu juist zo mooi maakt. Niet meer ingrijpen dan nodig is. Daar staat de VVR voor.

Op de ideeënavond die het stadsdeel in het najaar organiseert, kunt u duidelijk maken hoe het parkdeel er in de toekomst wat u betreft gaat uitzien. Het is van groot belang te laten horen wat u er als bewoner van vindt. Wij zullen u de datum van de bijeenkomst laten weten zodra die bekend is.

Waterloop en viaduct
De te verbreden waterloop en het nieuwe viaduct aan de oostkant van het gebied maken geen deel uit van het herinrichtingsplan. Deze staan al vast. Verbreding van de waterloop tussen de Lelylaan en het Schildpaddeneiland is waterbouwkundig noodzakelijk en zal een goede ecologische doorgang voor dieren tot gevolg hebben. Het tracé is in goed en intensief overleg met het stadsdeel zo boomsparend mogelijk bepaald, al kost het helaas nog altijd 29 bomen (in het ingetrokken ontwerp waren dat er circa honderd!).

Een mooi plan voor nieuwe aanplant als de brede waterloop eenmaal is uitgegraven, is eerder dit jaar aangenomen. De VVR is wel akkoord met het waterloopontwerp. Dit in tegenstelling tot de bouw van het nieuwe viaduct over de waterloop.

De komst van een viaduct is logisch en op zichzelf geen bezwaar. De oversized, massief betonnen constructie met onnodig grote schade voor het park die er nu komt, daar heeft de VVR bezwaar tegen. Inspraak voor bewoners over de vormgeving was er niet, de deelraad had er niets over te zeggen en juridisch was het niet tegen te houden: er was en is dus niets tegen te doen. Wel is in overleg de werkruimte teruggebracht van tien tot drie meter en in de lengterichting is het viaduct 3.5 meter ingekort. Daarvoor onze complimenten aan de betreffende medewerkers van het stadsdeel. Nu de kapvergunning onherroepelijk is geworden, worden de daarvoor aangemerkte bomen waarschijnlijk nog dit jaar gekapt en zal worden begonnen met de werkzaamheden aan waterloop en viaduct.

Rondleidingen
Coördinator Natuur- en Milieueducatie van het stadsdeel, Cor Hotting, zal op verzoek van de VVR op woensdagmiddag 14 oktober een rondleiding geven. Hij kan veel en boeiend vertellen over het park, ook in ecologisch opzicht. Vertrek om 15 uur bij de Kinderboerderij.

VVR-voorzitter Teun van Dijk is zondagmorgen 8 november weer bereid om zijn kennis over vogels met u te delen. De vogels zullen dan goed zichtbaar zijn in de dan bladerloze bomen. Start van de vogelrondleiding om 10 uur bij de Kinderboerderij.

Groenoverleg
Bij het periodieke Groenoverleg tussen VVR en de afdeling Groen van het stadsdeel hebben we onlangs kennis gemaakt met het nieuwe hoofd van de afdeling, de heer Syb Feenstra. Er is, zoals altijd, weer veel besproken. Een kleine greep hieruit is dat natuurlijk opgeschoten iepjes en iepen (zogenaamd iepopslag) worden weggehaald om iepziekte zoveel mogelijk de pas af te snijden. Verder zal de heer Feenstra zich inzetten tegen (zwerf)afval in het park. Op ons verzoek hebben we nu vuilgrijpers in bruikleen, om door te geven aan leden die zwerfvuil willen opruimen. De 29 wilgen tegenover ’t landje zijn gekapt omdat ze vanwege voetrot dreigden om te waaien en zo een gevaar vormden voor parkbezoekers. Op de boomplantdag in maart 2010 zal het stadsdeel een gelijk aantal nieuwe wilgen planten. U bent bij deze uitgenodigd om de bomen dan te verwelkomen in het park.

Overig
Over het Beheerplan, de Community Playground of plan Augustinuspoort is geen actueel nieuws beschikbaar. Als er ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte.

Als u meer informatie wilt over voornoemde of andere onderwerpen geven wij die graag. U kunt hiervoor mailen naar info@rembrandtpark.org of bellen met de telefoonnummers 020-6182692 en
06– 24680850. Op dezelfde manier kunt u zich aanmelden voor de rondleidingen. Aanmeldingen zijn niet verplicht, wel prettig in verband met organisatie.

Met vriendelijke groet,
de Vereniging Vrienden van het Rembrandtpark

Protesteer 13 mei tegen de Rembrandtparkweg!

Oproep NO WAY Oproep NO WAY Oproep NO WAY

Protesteer 13 mei tegen de Rembrandtparkweg !

 • Laatste kans om de omstreden nieuwe verkeersweg door het park tegen te houden en nog eens vele bomen te redden.
 • Op woensdagavond 13 mei voert de Slotervaartse politiek de beslissende discussie over de weg!
 • De Bezwarencommissie heeft n.a.v. de hoorzitting negatief geadviseerd over de wegaanleg.
 • Het stadsdeelbestuur wil dat de raad dit advies naast zich neerlegt.
 • Dit is ongehoord en ondemocratisch!!!
 • Daarom moeten we massaal van ons laten horen!

Raadscommissievergadering van woensdag 13 mei 2009
Locatie: Stadsdeelkantoor Slotervaart, Pieter Calandlaan 1 (bij Station Lelylaan)
Tijdstip: als u er  om 19,30 uur bent is dat in principe op tijd. (De raadscommissie zelf begint om 18.30 uur maar de verkeersweg is agendapunt 8.)
Als u uw mening duidelijk wilt maken, kunt u zich uiterlijk 24 uur van tevoren opgeven via griffie@slotervaart.amsterdam.nl

Wie niet aanwezig kan zijn mag zijn ongenoegen tevoren mailen naar info@slotervaart.amsterdam.nl, ter attentie van het stadsdeelbestuur

› Continue reading

Wednesday, May 6th, 2009 Algemeen, Bomenkap, Verkeersweg No Comments

Kappen van 28 schietwilgen in het park

Kappen van 28 schietwilgen in het Rembrandtpark
 
Voor 28 schietwilgen in het Rembrandtpark nabij bouwspeelplaats Het Landje is door de sector Burger en Buitenruimte een kapvergunning aangevraagd.
Er is een VTA (Visual Tree Assessment) inspectie uitgevoerd. Dat is een onderzoek naar de stabiliteit en veiligheid van de bomen.
Er werden bij dit onderzoek symptomen waargenomen die een risico aangeven. . 
Uit de VTA inspectie is gebleken dat de bomen in een aftakelingsfase verkeren. Er sprake is van veel dood hout  en voetrot in de bomen.
Hierdoor kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Er is gevaar voor omvallen van de bomen en zeker met de nabije ligging van een fietspad is dat ongewenst.
In het plantseizoen 2009 -2010 zullen 28 schietwilgen worden teruggeplant op deze locatie.
 
Medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte hebben tijdens een bezoek aan het park aan leden van de vereniging Vrienden van het Rembrandtpark de situatie
uitgelegd en aangetoond. De vereniging is het eens met de noodzaak van het kappen van de 28 schietwilgen.
 
De aanvraag zal binnenkort gepubliceerd worden in De Westerpost.
Tuesday, January 13th, 2009 Bomenkap No Comments

Aankondiging kap 25 bomen

Vanaf vanmiddag kan begonnen worden met de kap van 25 afstervende of dode bomen in het park. Zie hiervoor ons eerdere bericht ‘Kap 25 bomen noodzakelijk’ van 19 juni 2008 op de website. 

Wednesday, November 26th, 2008 Bomenkap No Comments

Kap schietwilgen

Vandaag, 19 augustus, worden de twee schietwilgen gekapt (noodkap) zoals aangekondigd in ons bericht van 7 augustus.

Tuesday, August 19th, 2008 Bomenkap No Comments

Noodkap drie wilgen

Van de afdeling Groen kregen we bericht dat volgende week een treurwilg en twee schietwilgen gekapt zullen worden. Zij dreigen om te waaien en leveren daardoor gevaar op voor parkbezoekers. De treurwilg staat bij de banken aan de eerste vijver noordoostelijk van de Postjesweg, de schietwilgen staan iets westelijk daarvan. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@rembrandtpark.org

Thursday, August 7th, 2008 Bomenkap No Comments

Kap 6 iepen Nachtwachtlaan wegens iepenziekte

Van de afdeling Groenbeheer Slotervaart kregen we op 10 juli bericht dat bij de Nachtwachtlaan (tegenover het tunneltje Waldorpstraat) 4 zieke iepen zijn getraceerd. Deze zullen binnenkort moeten worden gekapt.

Iepziekte is zeer besmettelijk. Daarom moeten als preventie ook de twee naastgelegen bomen worden gekapt. Anders zullen deze de schimmel via wortelcontact opzuigen en alsnog ziek worden, en op hun beurt weer een broedhaard worden.

Er zullen vermoedelijk nog meer slachtoffers vallen. Het stadsdeel houdt ons op de hoogte.

Als u een plattegrond met de te kappen bomen wilt ontvangen, mail dan naar :

info@rembrandtpark.org

Friday, July 11th, 2008 Bomenkap No Comments

Kap 25 bomen noodzakelijk

Het gaat om 1 els, 2 paardekastanjes, 2 schietwilgen, 12 esdoorns, 1 berk, 3 vleugelnootbomen, 3 amberbomen en 1 valse acacia, op 12 verschillende plekken. In overleg is besloten om een grote esdoorn ten noorden van de Postjesweg te laten staan. Er wordt nog bekeken of het mogelijk is de (ingeklonken) bodem, die nu overtollig water vasthoudt, via een technische ingreep weer waterdoorlatend te maken. Als dat lukt, heeft de boom nog een kans.

De wateroverlast is, net als in andere parken, een structureel probleem dat toeneemt o.a. door inklinking van de bodem en door de klimaatverandering. Daardoor leggen steeds meer bomen het loodje, ondanks de uitgebreide maatregelen die het stadsdeel eerder al heeft genomen, zoals het graven van greppels. Nu gaat men onderzoeken of een soort rioolafvoer een oplossing kan bieden. Verder worden voor de bezweken bomen soorten teruggeplant die beter tegen natte voeten kunnen, zoals de els, zwarte berk en moerascypres.

De kapvergunning voor de 25 bomen wordt eind juni aangevraagd, waarna publicatie in de Westerpost volgt. Als u wilt weten waar de te kappen bomen in het park staan, en meer wilt weten over de waterproblemen, kijk dan op

http://members.chello.nl/maabr/docs/KapLijst.doc

http://members.chello.nl/maabr/docs/Locaties_en_fotos.pdf
http://members.chello.nl/maabr/docs/Problematiek.doc
Thursday, June 19th, 2008 Bomenkap No Comments

Abonneer U!

Search

 

Categorieën

Kalender

February 2018
M T W T F S S
« Dec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Archief